Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2019

Juhised yogi Saraha jüngrile

1. eneserahulolu, uhkus, upsakus ja enesearvamuslikkust võib pidada jumalikuks uhkuseks, mis kujuneb enesevaatluse aegu…

Ole tähelepanelik…, ära aja segi…

2. himudele takka kiitmist ja enesedistsipliini puudumist võiks võtta kõige spontaansema vastuvõtu praktikate pähe, valikuta, mis viib laitmatult ühesele maitsele

Ole tähelepanelik…

3. ebaküpset seondust õpetaja isiksusele võib võtta tõelise andumusena guru-yogale, kes on jagamas õnnistusi kõikidele pühakutele ja sidhitele…

Ole tähelepanelik…

4. piiratud kõrkust ja sektantlikku suletust võib võtta saladuste ja samaya põhimõtete laitmatu säilitamisena…, soovina säilitada õpetuste puhtust ja austust nende vastu…

Ole tähelepanelik…

5. inertset olekut mõtetuses, täis mõningat õndsust, võiks võtta tõelise samadhi tühjusena, milline on vabastamas sünnist ja surmast…

Ole tähelepanelik…

6. pimedat ja formaalset distsipliini, reeglite järgimist, ohjamatust vannetest, mõistmata nende vaimset tähendust, võib pidada dharma praktikate kompromissitusena, mis oli omane iidsetele pühakutele…

Ole tähelepanelik…

7. mõistust, mida pikaajalise meditatiivse olekuga on kiilunud tardunud olekusse, võib võtta sügava sahaga-samadhi seisundina, mis annab tõelist vabadust…

Ole tähelepanelik…

8. süüvimist oma selgusesse, mis ilmneb pikaajalise retriidi aegu, enese Ma Olen vaatluse tulemusel, on kerge pidada lakkamatu juuresoleku säilitamisena…

Ole tähelepanelik…

9. takistused, mis ilmnevad väheste kogemustega yogiinide unes, võib pidada guru ja püha sidhite õnnistusena…

Ole tähelepanelik…

10. pühendumust sansaaralikesse ja ilmalikesse tegevustesse, püüet kinni hoida sellest elust, võib kergelt segi ajada spontaanse valgustunud lilaga – oma omaduste mänguga teiste hüvanguks…

Ole tähelepanelik…

11. pingeline mõtteliste kujundite alalhoidmine, mis on koondamas mõistust munakoore paksuseni, on kerge segi ajada tingimusteta vaatlusega, mis on taeva taoline, milline on toetumas õhukesele kavatsusele… – sankalpale…

Ole tähelepanelik…

12. püha raamatute tsitaatidega ja võõraste sõnadega žongleerimine, on kui püüd küllastuda peeglis olevast toidust, mida on kerge segi ajada tõelise selgusega, mis ilmneb kogedes isiklikult samadhit, praktiseerides enesevaatlust…

Ole tähelepanelik…

13. toorest kaasavust seesmistesse olekutesse ja lapsikku soovi väljendada end, võib pidada valgustunud hingestatusena ja mänguna teiste hüvanguks… – see on omane sidhitele…

Ole tähelepanelik…

14. sihitut hulkumist, kuna puudub enesedistsipliin…, paindlikkuse puudumist ja leppimatut iseloomu on kerge segi ajada  püha avadhuta spontaanse tantsuga, kes on pilve või kuivanud lehe taoline tuule käes…

Ole tähelepanelik…

15. ebaküpset pagemist ilmalike raskuste eest, lootes leida vaikset elu kloostris, võib pidada tõeliseks sügavaks loobumiseks kõikidest muredest ja tegudest selles elus, seda üksnes õppimise nimel Meistrite koolis ja kõrgema vabanemise nimel…

Ole tähelepanelik…

16. korralikku inimest, kes on deemonite kütkeis, kes on kaotanud kaine mõistuse, võib kergelt segi ajada püha hullumeelse avadhutaga, kes on joovastuses Jumalast…

Ole tähelepanelik…

17. palju lugenud pürgija, kes on paaril korral käinud Indias, kes on osavalt žongleerimas tekstide tsitaatidega ja sõnadega pühadest raamatutest, on kerge võtta tõelise vaimse õpetaja pähe, keda on õnnistanud Jumalad ja sidhid, kes on tuginemas oma seesmisele samadhi kogemisele…

Ole tähelepanelik…

18. kontseptsioonidega määratletud mõistuse kärbumist, mis on sündinud tardunud stereotüüpsete kujutluste tõttu, ja suutmatust olla kontseptsioonide väliselt, väljaspool teooriate sõnu, on kerge segi ajada austusega õpetustesse ja nende edasi andmistega…

Ole tähelepanelik…

19. pimedat ja ebaküpset õpetaja sõnade jäljendamist, mõistmata nende tähendust, õpetaja tegevuste kopeerimist on kerge segi ajada tõelise õpetamisega…

Ole tähelepanelik…

20. nooruslikku seikluste janu ja eksootika otsinguid ašramites, soovi leida õpetajat, kuna seda on soovitanud teised, on võimalik võtta siira püüdlusena vabaneda sünni-surma rattast…

Ole tähelepanelik…

21. haakumist tavalisse eluviisi, süüvimist ilmalikesse dharmadesse ja rahuldustesse, suutmatust rakendada tõelist hoolt praktikatesse, on kerge võtta mistahes spontaanse kogemisena, millised on omased avadhutale…, kus elu on valikuteta, ja on omane tõelisele meistrile…

Ole tähelepanelik… ära aja segi…

Read Full Post »

Kõik selles ilmas on üksnes inimmõistuse kontseptsioonid,  millised on avaldunud reaalsusena…

On olemas laua, tooli, lauanõude kontseptsioonid…

On olemas elu ja surma kontseptsioonid…, need on olemas enamuses inimestes…

Vaid mõnedes need on puudumas…

On olemas elu ja ilma kontseptsioonid, millised on seismas elu ja ilma taga… ja selle taga, mis on olemas ilmas…

Kontseptsioone on erinevaid… – need on ümberoleva ilma vaatevinkliks…, inimese seesmisele ilmale, mida ta on kehastamas ja kõigele tema ümber olevale…

Kõik see on üksnes kontseptsioonid…

Armastuse, sümpaatia, antipaatia, vihkamise… – neis kõigis on suhete kontseptsioonid…

Üks eriline kontseptsioon on tõele ja valele…, mingi umbmäärase tõe olemasolule… – need kõik on üksnes inimmõistuse väljendused…

Tõelises tegelikkuses ei ole olemas ühtki inimlikku kontseptsiooni…

Neid ei ole väljaspool Maad…, väljaspool inimese mõistust…, väljaspool inimese elu…

Seega kõik, mis on inimese poolt välja mõeldud, avaldub üksnes inimelus, ega välju selle piiridest välja…

Tõelises tegelikkuses ei ole olemas ühtki inimlikku kontseptsiooni… (mille kohta see ka ei käiks)…

See on avamas inimmõistuse tõelist olemust…

Inimene teadvustab, et tema elu koosneb üksnes kontseptsioonidest, milliste iga on sadu tuhandeid ja miljoneid aastaid…, kuni inimkond on eksisteerinud maapeal…

Kõik inimesed on elamas nende kohaselt…

Kontseptsioone on kõige kohta…

Ehk mõistate, et kõik on üksnes väljamõeldis ja reaalset selles ei ole midagi…

Inimesed on kord kokku leppinud pidada neid kontseptsioonide kombinatsioone reaalsusena…

Kui hakkate mõistma, et kõik kontseptsioonid on puht intellektuaalsed, ehk tulenevad inimese mõistusest…, kuid elu enda reaalsuses midagi sellist ei ole olemas… – siis ehk hakkate mõistma, et te ei ole sõltuvad neist kontseptsioonidest… – ehk isegi lakkate olemast nende orjadena…, ning saate elada oma vajaduste kohaselt…, kuidas on teile kohasem…

Selliselt on elatud sajandite jooksul, seda on pärandatud ka oma lastele…

Kuid see ei ole õige…

Isegi õige ja väära kontseptsioonid on loodud samuti inimese mõistuse poolt…

Ja üldse… – selles ilmas on võimatu midagi väljendada ilma kontseptsioonideta… – selline on juba kord teie mõistus…

Kui teadvustate oma mõistuse piire, siis olete võimelised astuma neist üle ja teadvustama ning kogema tõesust…, samasuse enda tõesust, mis on olemas… – ma olen see, kes ma olen

Kuigi paljude jaoks see ei tähenda midagi ja nemad ei mõista selles midagi, kuna on harjunud elama mõistuse kohaselt… – mõistuse kohaselt mõistuse nimel…, tuginedes üksnes kontseptsioonidele…

Selles on neile kogu ilm…

Selline on puur…, koppel, mis piiritleb neid elu lühikesel lõigul… – meeter kord meeter…, ehk… pisut enam…

Nemad peavad seda puuri oma reaalsuseks…

Kõik muu, mis on väljaspool puuri, on tundmatu, võõristav, kutsub esile hirmu, kahtlusi, eitamisi ja eiramisi, kuna ei mahu nende mõistuse piiridesse…

Seetõttu mõistus on mõelnud välja Jumala kontseptsioone, hauatagust elu, usku ja religioosset teadust, millega seletada ümberolevat ilma…

Need on neile kui mingid alustalad, garantid vankumatule ilmale, inimeste veendumustele ilma ehitusest…

See kinnitab neile, et seal on midagi tundmatut…, kuhu saab pääseda üksnes eeskujuliku käitumise korral… (või siis mitte)…

On olemas kontseptsioone õiglusele ja autasule, patule ja karistusele, seadusele ja seadusetusele…

Nii on lihtsam funktsioneerida ja elada, luua isikuvahelisi suhteid…, pidada ühiskonda teatud seaduste ja korra raamides…

Kord ja kaos

Riigi kontseptsioon on ühiskonna kontseptsioon…, ja see on seaduse stabiilsuse ja korra garant…, on piiramas kaost ja anarhiat…

See on inimeste vaheliste suhete hirmu kontseptsioon… – milles võib oodata halba, alandust ja valu, isegi surma…

Seetõttu on välja mõeldud seaduste kontseptsioon…, kriminal- ja haldusnormide koodeksid, millised on reguleerimas suhteid ühiskonnas…

On välja mõeldud piirangud inimese loomalikkuse ohjamiseks…

Kuid loomalikkust, kui sellist, ei ole olemas…, vaid on olemas inimese seesmise pimeduse tundmatus, millesse inimesed kardavad siseneda…

See on pime põrandaalune…, Jumal teab, mitme luku taga… – võtmedki kadunud või peidetud…

Inimesed ei taha sinna minna, kuna nende arvates, seal on elutsemas mingi koll, hirmutis, või mingi muu paha…

Püütakse piirata enda seesmist mingite väliste kontseptsioonide seadustega, või seadusetustega… – seda üksnes seesmise raamides hoidmiseks…

Samas mõistmata end ja inimesi, elu ennast…, mõistmata, kuidas on funktsioneerimas inimmõistus ja kuidas on üles ehitatud väline ilm…

Püütakse luua mingite reeglite kogumikke, mille kohaselt inimesed peaksid eksisteerima, elama… – milliste kohaselt arvustada inimeste seesmise pimeduse vastuvõtmatust…

Inimesed on väga kartmas pimedust…, eriti enda seesmist…, kardetakse ka teiste inimeste seesmist pimedust… – seetõttu on lihtsam ja kergem mõelda välja aina uusi reaalsuse kontseptsioone, millistega asendada tõelist reaalsust…, ehk isegi… – kogu oma Mina reaalsust…

Inimesed on kartmas anarhiat, uskudes tõemeeli, et kui riik lakkab eksisteerimast, siis saabub täielik kaos, seadusetus… inimesed hakkavad marodööritsema…

Selliseid nähtusi on esinenud ajaloos küllaga, mis olid reageeringuteks olemasolevatele süsteemidele…

Tegelikult riik on piiramas mässusid ja surumas neid alla…

Inimestele on tarvis mingit organisatsiooni, mis peaks korda ja annaks juhendusi, kuidas mõista, elada, kuidas käituda…

Vene kirjanik Tolstoi ütles… – kui riik, kui selline, kui mansardkorrus ühiskonna peal, lakkaks olemast, siis inimesed suudaksid suhtuda teine teisesse inimlikumalt…, oleksid kannatlikumad ja õiglasemad (kuid õigluse kontseptsioon on üksnes üks jampsiv tegelinski)…

Tolstoi väitis, et riik lisab inimeste ellu üksnes vägivalla elemente…, ta surub elanikkonda põlvili ja röövib paljaks, saadab inimesi sõtta…,  on viimas läbi nii välis, kui ka seesmist agressiivset poliitikat…

Ilma riigita inimestel oleks kergem elada…

Kuid inimesed on uskumas riiki… ilma riigita tuleks üks täielik kaos…, kaoks elu mõte… elu kontseptsioonid variseks kokku ja neil ei oleks enam võimalik elada harjumuspäraselt…

Identsuse kaotamine toob identsuse kriisi… – viib meelte segadusteni… psüühika lagunemiseni…

Seega… – enamusele inimkonnast on vaja neid, kes suruks neid alla…, kes juhiks neid ja räägiks, kuidas elada ja mõelda, kuidas käituda… – kes piiraks nende seesmist pimedust, kuna kardavad kiigata enda sügavusse, ega taha õppida end tundma…

Paljudele inimestele vabadus mõistuse kontseptsioonidest on absoluutseim kurjus…, just see toob esile suuremat hirmu…

Neile see ei ole vabadus… – vaid… karistamatus ja seadusetus…

Nende arvates vabadus inimmõistuse kontseptsioonidest viib nende elu krahhile, viib krahhini inimvahelised suhted…, riikliku krahhini…, ilma krahhini, mis võib viia totaalsete sõdadeni…, inimkonna väljasuremiseni… – inimese kadumiseni…

Seda kardetakse kõige enam…

Inimestele vabadus on vastuvõtmatu…, tahavad olla allutatuna…

Seega… – vabadust selles ilmas on suhteliselt vähe…

Inimest on nii või teisiti piiratud… – on seotud omavaheliste suhetega…, seotud erinevate olukordadega ja asjadega…, seotud kohustustega ja vastutustega…

Seda ei saa kuidagi pidada vabaduseks…

Kuid asi pole selles…

Peamine ei ole vabaneda kõigest…, vabaneda vastutusest ja teadlikkusest…, lakata kedagi toetamast, armastamast…, vaid… peamisena tarvis saavutada mõistuse vabadust…, vabaneda mõistusest, inimmõistuse kontseptsioonidest…, lakata mõtlemisest ilma kohta…

Selle asemel tarvis hakata tegelema kõigega teadvustatult…

Mõistes, kuidas on korraldatud mõistus, kuidas on korraldatud inimene ise, on võimalik mõista, kuidas on korraldatud ilm väljaspool inimlikke mõistuslikkusi ja kontseptsioone…

Selline on tõeline vabadus…

Olles seotud teiste inimestega, olukordadega, sidemetega, vastutustega…, tarvis teadvustada oma mõistuse olemust… – üksnes läbi selle on võimalik saavutada täielikku vabadust…

Läbi selle avaneb võimalus elada selles ilmas vabalt…, millega ei toeta, ega loo uusi kontseptsioone, millised on orjastamas selle ilma asjadega, või selle ilma kujutlustega…

Selline on tõeline vabadus…

Kuid inimesed on ajamas kõik mõisted segi, seetõttu on hirmul… – kardavad, protestivad, väldivad…, on vaenulikult häälestatud…

Kuid see on see, millega tuleb kõigil puutuda kokku…, ja sellest pääsu ei ole…

Et elada täisväärtuslikku elu, tarvis teadvustada seda…, tuleks pöörata tähelepanu enda mõistusele…

Elu ja surma kontseptsioon, ehk reinkarnatsioon, on siiski välja mõeldud inimmõistuse poolt…

Ammusest-ammu on ühiselt lepitud kokku, et nii see on…. et see on õige…, ja nii peab olema…

Sama on ka karma kontseptsiooniga, mis inimeste arvates kandub ühest elust teise…, justkui kõik teod (head ja halvad) ja esmased traumad on kaasnemas elust elusse, igal taassünnil… – milliseid tuleb taas läbi elada…

Kõik need on üksnes kontseptsioonid… – neil ei ole midagi ühist reaalsete asjade käiguga…

Need kontseptsioonid orjastavad inimest, tema vaimsust ja mõistust sedavõrd, et ta ei ole suuteline pääsema planeet Maa kütkeist juba paljude ajastute jooksul…

Inimene on pühalikult uskumas neid kontseptsioone…, on veendunud, et kõik on nii, nagu arvavad ja mõistavad seda kõik…

Seda on peale surutud õpetamistega… – see oleks kui teatepulga edasi andmine…

Seetõttu inimene ei ole suuteline vabanema ümbersünni rattast…, karmast… esmasündinu traumadest, milliseid põhimõtteliselt ei ole olemas…

Tarvis vabaneda kõigest ja tõusta vabasse lendu…

Oma olemuselt see ongi see, mida esoteerikud nimetavad ülestõusuks, ehk… valgustumiseks…

Need on samuti kontseptsioonid, kuid neisse ei tasu kinni jääda…

Kuigi need õpetused aitavad mõista oma mõistuse olemust…, aitavad õppida tundma oma seesmist pimedust…

Tarvis julgelt astuda oma põrandaalusesse, lülitada sisse valgus ja näha, et mingit kolli seal ei ole olemas…, seal oled vaid sa ise, oma jumalikkusega, mida ise oled eitanud ja alla surunud…

Seda kõike tarvis omaks võtta…, tarvis vabastada kõik mõistuse kontseptsioonid…, saavutada tõelist vabadust… – sirutada tiivad välja ja tõusta lendu…

Nii tegelikult kõik on loodud…

Seejärel tuleb selginemine… – selles ilmas ei ole millegil mingit tähendust…

Kõik kontseptsioonid on sügavalt intellektuaalsed, mõistuse pärased…, ehk isegi… tõelise tegelikkuse suhtes on võltsid…

Kuna neis ei ole tegemist tõelise reaalsusega, siis need on lõpuga… – ehk… lakkavad olemast koos inimese surmaga, koos inimühiskonna ja inimkonna lõpuga…

Millelgi sellisel ei ole mingit tähendust…, kui ehk… üksnes oma mõistuse teadvustusele, vabadusele, armastusele ja isikuvahelistele suhetele…

Suhetel on tähendust…, armastusel on tähendust… – need tulenevad olemuselt, aga mitte mõistuselt…, kuigi mõistus on sekkumas neisse…

Enamusel juhtudel enamuse inimeste suhted saavad mõistuse värvingu…

Nii armastuse, kui ka suhete ümber kujunevad kontseptsioonid…

Kui esmatunde loomulikkuselt kõrvaldada kõik hingelised pealeuhetused, siis avaneb puhas kogemine…, puhas tunnetus ja tundelisus…

See oleks tõeline elu väljaspool mõistuse kontseptsioone…

Sellel oleks tähendus…, see oleks reaalne…, see oleks see, mis on olemas…

See oleks hea…

Põhimõtteliselt kõigil tunnetel on olemas tähendus…, nii raevul, süül, armastusel ja häbil…

Need on muidugi sügavalt mõistuslikud, kuna inimesed sekkuvad neisse tunnetesse oma mõistusega…, lähtudes oma kontseptsioonidest…

Kuid…, kui kõrvaldada need, et jõuda selgusele endas, oma tunnetes…, ning lubada neil kaasneda ja kogeda…, seejärel lasta neil minna, jäämata neisse kinni… – siis sellest saaks suurt kasu ja neis oleks väärt tähendus…

See oleks ka õige…, ja see oleks see, mis on olemas…

See oleks tõeline elu kogemine…, enda kogemine…

Isegi… kui oled raevus…, tunned häbi…, ebamugavust…, mingit süüd või hukkamõistu… – tuleb jõuda selgusele… – kus on mõistus ja kus on tunded…

Tunded mõistuse kõrval on kui vete voolamine… – tunded on voolamas…, tunded on hetkes…

See on tõeline kogemine…

Mõistus püüab voolamist peatada, mis peatselt muutub soiseks mülkaks…, hakkab roiskuma…

See ei ole enam elu kogemine, vaid mõistuse kontseptsioonide põdemine…

Et hakata elama, tarvis vabaneda sellest… – eemalduda sellest…

Seega… – oleks kergem kord vihastuda, et mõista, mis on õige ja normaalne…

Tarvis kogeda raevu nii teatud olukordades, kui ka teatud inimeste puhul…, teatud ilmingute suhtes…, kasvõi enda peale…

Kogeda ja lasta vabaks…, aga mitte kujundada mingeid mõistuslikke kontseptsioone… kinnitada, et see oli vale, ning mõista end hukka, sorida selles – miks-milleks-kuidas…

Ei ole tarvis pidada patuks seda, et oled raevunud…, mis on sünnitamas karmat, mille eest tuleb karistus…

See kõik on üksnes eksimuste jada…

Tarvis üksnes kogeda ja lahti lasta…, edasi minna…

Kõik see on õige… – ülejäänu on üksnes pealeuhetu…

Kõik ebareaalne on tulenemas mõistusest…

Kõik reaalne on tulenemas vaimsusest ja tõelisest Minast…

Vaimsusest on tulenemas üksnes tunnetused…

Mõistusest tulenevad üksnes kontseptsioonid…

Vabanemine kontseptsioonidest viib tunnetuste täiuseni… – tõelise eluni…

See on see, mille poole tuleks püüelda…

Read Full Post »

Oleme rääkinud, et meie ajal gurusid on kasvanud kui seeni peale vihma…

Need gurud on peamiselt tegelemas üksnes kopeerimisega…

Ma küsiks teilt selle kohta… – kui mõtleksite sügavamalt järgi… – kes teie arvates võiks olla peale Kõrgema Looja…, ehk… Šiva enda…, kes võiks olla esmasena…, originaalina…?

Kõik on üksnes koopiatena…

Kõik on omastanud kättesaadavaid teadmisi, nii elu kohta, kui keele kohta, mida saab ühiskond mõista…

Seega… – kes ei ole kopeeritav kuru…?

Vaatame seda ühest küljest…

Meil on segamini kaks mõistet… – guru ja acarya…

Guru on valgustunud isiksus… – tema on eneseküllane ja tema ei vaja mingit välist abi, et viia täide oma missioon…

Guru tõmbab inimesi ligi üksnes oma energiaga ja oma rahuga…, ei millegi muuga…

Selle näitena võib pidada Adi Shankara, Dattatreya, Bhoganathar, Babaji, Akkolkot Maharaj, Mata Amritananda Mai, Shirdi Sai Baba, Parti Sai Baba jne…

Nemad ei loonud mingit hirmu inimeste kontrolli alla võtmiseks… – üksnes kiirgasid inimestele armastust…

Kuid acarya kohta suurt ei ole midagi teada…, seega… raske teha vahet guru ja acarya vahel…

Acarya on enamuselt riituste läbi viijad ja nende korra ülalhoidjad…

Tema ei pea tingimata olema valgustunud…

Preester templis on samuti tegemas üksnes tööd…, teenib leiba lauale…

Tema töös ei ole pattu… – ta teeb üksnes tööd…

Ta mõneti kopeerib teadmisi ja tsiteerib neid…

Nemad on korjamas materjali paljudest allikatest…, teevad neist valiku ja annavad valmis materjalina välja, mida raha eest müüakse… – nii teenides endale elatist…

Acaryade vahel on alati käimas konkurents…

Tõelised gurud on tunnustamas ja täiendamas teine teist…

Acaryad… – informatsiooni korjajad, ei ole unikaalsed, kuna on kogumas materjali erinevatest allikatest… – nemad on üksnes kordamas kajana kellegi sõnu, matkides teiste tegevusi…

Nemad on pidevalt õppimas, et oleksid võimelised õpetama teisi…

Inimesed nimetavad neid gurudeks üksnes seetõttu, et nemad on suutelised kaotama mõnedelt räämasolekut… teatud tasemel…

Minu arvates ilmale on vaja mõlemaid… nii gurusid, kui ka acaryasid…, nagu tavakoolides, kus on vaja erinevaid õpetajaid…

Kuid siin ei saa kuidagi väita, et, kui acarya on külastamas kellegi kodu, siis sellega ta õnnistab selle kodu edu õitsengut…

Ehk edu hakkab küll õitsema, kuid mitte selles kodus, mida tema külastas…, vaid acarja enda kodus…

Ja-ja…

Ilmas on palju kõike… ja kõik inimesed on tegelemas millegiga…

Intellektuaalsetel asjadel siin ei ole kohta…

Just seetõttu kõik, mis vähegi pakub huvi, kaovad letilt, kui kuumad pirukad…

Kellel on aega oodata, kuni valmib riis…?

Kõik on ihaldamas kiirtoitu…, kas pole…?

Tänapäeval on palju osavaid acaryaid, kes osava sõnamänguga on pööramas inimeste tähelepanu endale…

Kuid ilm vajab selliseid…, paljudele see ka meeldib…

Milleks tarvis raisata aega otsuse tegemiseks, kes on heana…, ja kes mitte…

Iga inimene on võimeline ise otsustama, mis on tema jaoks hea…, olles kindel, et temast rumalamat ei ole kedagi…

Mille üle on tarvis üldse muretseda…?

Probleemid ilmnevad üksnes siis, kui surume oma arvamust kellegile vägivaldselt peale…

Seda ei tohi olla…

Lubage inimestel olla vaba kõigis oma valikutes…

Lubage neil ise kogeda, aga mitte kasutada kellgi oma…

Ainus, mida ütleks teile… – hoiduge suurte summadega gurudest, kes kõval häälel on lubamas tulemusi…

Üks mu tuttav käis Dubais kursusel, kus garanteeriti temale valgustumist…

Seal kinnitati, et tema kundaliini energia on tõusmas…

Ma siis küsisin temalt…, kas tõesti see tõusis temal…?

Ta vastas, et ootas ja ootas, kuni tõusis ise ja läks koju, kus jäi magusalt magama

Liiast suured lubadused…

Kuid teadmatud ja naiivsed sattuvad selliste acaryade õnge otsa…

Sattudes õnge otsa, ei taheta tunnistada pettumust, et said pettuse osaliseks, tehes rumalat otsust… – vaid hakkavad meelitama teisigi samale konksule…

Ja nii mööda ahelat aina edasi…

Vigade tunnistamine ja nende parandamine on risti-vastu inimese egoga…, seetõttu näkkavad taas ja taas…

Inimesed tunnistavad eksimusi raskustega ja harva…

Iga elu sündmusele või protsessile, on oma kindel aeg ja koht… – keegi ei ole suuteline nende tulekut ei kiirendama, ega aeglustama…

Kui keegi astub teile ligi ja ütleb, et teeb teie karma puhtaks ja kingib valgustumist…, siis esmalt vaadake järgi… – kas see inimene ise on valgustunud…?

Ja teiseks… – vaadake järgi…, kas tema teeb seda armastusest teie vastu…, võis siis… – armastusest raha vastu…

Mõned on tegemas seda janust kuulsuse vastu…

Võib kohata palju inimesi, kes on janunemas populaarsust..

Ehk olete kohanud palju acaryaid, kes korjavad teadmisi kild-killu haaval, liidavad need üheseks programmiks ja nimetavad seda vapustava nimega, et saaks edukamalt turustada……

Üks mu tuttavatest võttis osa programmist Ärireiki, mis maksis 2500 $.

Ma küsisin temalt, et kas see aitas teda tema äris…?

Kuid tema vastas, et unustas poole seal kuuldust, ja teise poolega ei teadvad, kuidas rakendada seda praktikasse…

Ja nii see on…

Me ei ole võimelised meelde jätma suuremat hulka informatsiooni…

Juba minnes lõunale, oleme raiskamas hulga raha ja aega…

Rootsilauas on tohutu valik toidust…, seetõttu saab võetud enam, kui oleks tarvis… – ning selle tulemusel veedame unetuid öid, vaeveldes maoga…, ravime teda ülesöömise tagajärgedest…

Oleme emotsionaalsed olevused… – püüame saavutada võimatut, makstes selle eest rahas…

Elu pole selline…

Elu annab üksnes seda, milleks oleme valmis…, või… ära teeninud…

Ei ole vaja võtta 10 tabletti korraga…, piisab ühest… ja sedagi kella järgi… – lootes, et see aitab paraneda…

Sellised tegevused viivad üksnes enese austamatuseni…

Lõppkokkuvõttes kinnitan oma mõtteid Adi Šankara sõnadega…, mis ei ole küll päris täpne tõlge…

Mõned käivad ringi, juuksed rastapatsidesse põimituna, teised ajavad pea kiilaks, mõned jätavad kuklasse hobusesaba…, samas mõned käivad ringi safranriietes, teised ehivad end, aga mõned isegi käivad alasti ringi… – kuivõrd rikkalik ilma eripära…

Kallid…, ärge laske end lollitada kogu selle juraga…

Kõige selle põhjuseks on ellujäämine, eksisteerimise jätkuvus, milleks tarvis toitu…

Kõik see on üksnes leiva lauale toomise nimel…

Peamine, mis tänavu puudu…, on… tolerantsus… – ja seda on puudu olnud alati…

Olge te kõik õnnistatud…

Katkend Bramarishi Mohanji raamatust… Puhtuse Vägi, peatükist… Jumal, Guru, Õpetajad ja religioonid…

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Seekord oleme Lõuna-Prantsusmaal…

Siin kõik teeviidad on kutsumas külastama Kataride maad…, see on eriline maa ja see on nende hoole all, kes on elamas siin…

Erilisi maid on teisigi, kõikjal üle maakera…

Kas oled uskumas vaimsuse olemasolusse…?

Kui jah… siis… – misasi see on…?

Kui usud… siis… – kas on ta väljaspool bioloogiat…, või osa bioloogiast…?

Ilmaruum on vastamas järgmiselt… – see on selle osa, mis on kuulumas Jumalale

Jumal on see, mida seostad kõike loova Lättega…

Seega… – kõik olete varustatud nägemisega või tunnetusega väljaspool neljamõõtmelisust…

Luba võtta seda kokku teisiti, kui oled arvamas sellest sina… – iga eraldi olev inimene on võimeline tunnetama enamat, kui on teadlik sellest…

Oled rännanud koos meiega paljudes planeedi kohtades, kus oleme rääkinud sellistest kohtadest nii mõndagi…

On olemas erilisi kohti, mida külastavad inimesed, kes püüavad tunnetada midagi erilist…

Nii mõnelgi ehk on mingi seos nende kohtadega…, seal toimuvaga…

Oleme teinud kanaldust Fatimas…

Kas oled tundnud huvi, miks selles kohas on sündinud imesid…?

Kas seal on imeline energia, mis võimaldas tüdrukul näha seda, mida keegi ei näinud…, koguda kokku neid, kes olid võimelised nägema sama…

Mõneti sellised kohad on seotud geoloogiaga…

Ehk oled teadlik, et Hispaanias on teada hulgim tervendavaid kohti, millistel ei ole seost ei ühegi inimesega…

Mõneti need omadused on seostatud veega, mis on voolamas allikatena välja…

See on erilist liiki maa…

Seekord oleme Maa erilises kohas, ehk isegi regioonis, kus sünnivad asjad, mis mujal ei sünni…

Need kohad on seostatud vaimsustega…

Miks Katarid olid siin…?  

Kui nemad olid kord siit pagenud…, siis milleks oli neil tarvis naaseda tagasi… – miks…?

Ehkki siin oli sündinud õudsaid asju…, kuid see oli nende kodu…

Viimane Katar rõhutas seda, mida ütles…, näidates näpuga maha… – Ma tulen siia tagasi…, me kohtume siin taas…

Kallid…, mõneti selle maa esoteerika on sedavõrd eriline, et võimaldab inimolevuste vaimsusel kiigata mõõtmete vahelistesse piludesse…

Mõnedega teist oleme külastanud väikeste inimeste maad, kus isegi valitsused on kinnitamas nende olemasolu…

Sellistes regioonides planeedi võred on kattumas selliselt, et on võimalik kiigata mõõtmete vahelistesse piludesse…

See ei ole üksnes nägemine…, pigem… südamega tunnetamine…

On ka neid, kes lähevad kohtadesse, kus ei ole midagi tähendamisväärset olnud, kuid sellegipoolest… laskuvad põlvili ja austavad seda kohta…

Ja see ei olene prohveti või preestri juttudest…, vaid sellest, et nemad tunnetavad maad ja seda, mis on tõusmas selle sügavustest nende südamesse…

Sa ehk imestad, et mõningad pühad meistrid on leidnud selliseid kohti…

Paljud on külastamas neid kohti, lootes küllastuda energeetiliselt…

Sellest võib saada päeva kõrgema tasemega intellektualism…

Kuid see ei ole nii…

Intellektuaalid võivad lugeda ja kirjutada…, kuid see on üksnes nendepoolne Looja tõlgendamine läbi enda…

Selles võib jõuda vaid ühesele järeldusele… – mida lähemal olen Maale…, seda lähemal olen Jumalale…

Katarid olid lähedased Maaga…,  ilma prohvetiteta…, ilma suunava sümbolita…, nemad olid teadlikud kõigest ilma mistahes liidrita…

Nemad uskusid ühesusse…

Neil oli kõike seda, mida olite näinud mujalgi…

Nemad olid inimeste keskel pühalikena… – seda mõista on raske…

Ajalugu on näidanud, et nemad olid valgustunud…, seetõttu ka jälitatavad…

Pööripäeva nihke aegu hakkab esile tulema sootuks midagi muud…

Tänavu au sisse tõuseb vaba mõtlemine, ja see ei saa langeda jälituste alla…

Katarid võisid olla nende eelkäijateks, kes tõid sisse nihke…

Selles piirkonnas paljud on võimelised tunnetama midagi erilist…

Mõned ehk ei usu sellesse…, ehk sinagi kahtled oma tunnetes…

Kuid ma ütlen…, sinul puudub soov tunnetada seda… (Krayon naerab)

Sinu atribuutika on sama, kui teistel… võimaldab tunnetada mitte üksnes ajaloo tragöödiat, mitte üksnes kannatuste kurbust…, vaid maad…, koos siin toimuva kaunidusega…

Just seetõttu oleme tänavu siin…, selles regioonis…

Tuuri alguses soovitasin heita kõrvale kõik ootused ja ideed, milliseid olid läbi mõelnud veel kodus olles…, milliseid lootsid siit leida…

Tarvis olla vaid puhta armastava ja mõistva lehena…, siis oleksid tõemeeli võimeline tunnetama maad, piirkonda, regiooni…

Ma ütlesin seda sellel põhjusel, et siin nähtu võib muuta sind alatiseks…

Kui suudad leida ühendust selle kohaga, siis sa ei unusta seda iialgi…, see aitab leida ühendust kohtadega, millistest ei ole kunagi varem mõelnud…

See on suurepärane mõte külastada kohti, kus mõõtmete tunnetus ei ole sellistena, kui olid arvanud…

Avaneb vaimne kasv…, avaneb intuitsioon…

Sinu kehas on miski, mille nimeks on Kaasasündinu

See on sinu vaimse mõistuse osake, mis töötab koos sinu bioloogiaga…, ja see on küsimas sinult… – kas oled tunnetamas…, oled tunnetamas seda…?

Kuid sa küsid hoopis vastu… – kas kõik see on koondunud siia kabelisse…?

See ei ole nii… – see on selles regioonis… – see on Kataride maa…

“The Discovery”

 TOUR SOUTHERN FRANCE

October 3-7, 2018

  Krayon   

Ringreis Lõuna-Prantsusmaal

Nägemus

2 osa

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Oleme jätkuvalt Lõuna-Prantsusmaa pühas kohas…

Et paremini mõista selle piirkonna lugu, ma räägin sellest tükkhaaval…

Täna räägime siin olevast põhjalikumalt…, ja sa oled selleks valmis, kuna oled siin olnud juba terve päeva… sa oled ka kohanenud sellega, mida oli seni räägitud…

Kallid, me asume regioonis, mis on erinemas mõnevõrra teistest planeedi piirkondadest…

Mis teeb seda eriliseks…?

Siin on Gaia tasakaal…

Tasakaal aitab tõepoolest tunnetada energiat, mida nimetaks mõõtmetevaheliseks energiaks…

Me püüame uurima siin olevat energiat seetõttu, et oleme sisenemas piirkonda, kus lineaarsus puudub täienisti…

Kui oled intellektuaalne lineaarne mõtleja, siis luba kõigel siin toimuval seiskuda…

Sinu jaoks ei leidu siin milleski mingit mõtet…

Ehk püüaks seda selgitada armastuse näitel…

Keegi on vaatamas teisele silmadesse, kui püüaks paljastada teist…

Kuid see ütleb magusalt… – ma armastan sind

Mõlemad on siiski intellektuaalid, kes võtavad seda verbaalselt, ilma emotsioonideta…, ja esimene küsib… mida sa pead silmas…?

Tunnete asemel nemad hakkavad analüüsima…

Kallid…, kas armastust saab analüüsida…?

See on võimatu…

Teine näide… – intuitsioonist…

Kui püüda analüüsida, siis see ei õnnestu…

Oleme rääkinud, et intuitsioon on energia osa, mis on suht illusoorne…, ja see ei ole aju sünapsiste töö…, ega ole mõtlemisena…

Intuitsioonina osaliselt on see, mis tuleneb sinu enda teisest osast, püha poolest…

Ta püüab viia sind kokku sinu Kõrgema Minaga…, sinu vaimsusega…

Seega… see on sinust kõrgemal, ehk väljaspool lineaarset bioloogiat…

Kui oled see, kellel on kindlad veendumused Valgusest ja Pimedusest, õigest ja väärast…, igaühe piiramise ja arvustuse õigusest… – see on lineaarsuse avaldumine…

Kallid, intuitsioonil ei ole kübetki tegemist Jumala pale puudutamisega, milline on mõistev, armastav ja puhas…, temas  ei ole lineaarsust ega reegleid…, on vaid üksnes mõistmine ja puhas armastus… – see on selle kaunidus, mis on kajastamas Jumala kaunidust sinus…

Seega… – inimolevused, kes on elamas selles regioonis, või teistes taolistes regioonides, on suht sarnased…, kuid nende sõnastuses võib tajuda palju erinevat…

Ehk arutaks, mis võiks see olla…

Enamuselt kõigil, kes on elanud sellistes piirkondades, on esinemas intuitsioon, mida võiks pidada ehk nägemuse võimeks…

Nägemus mitte vaimsuse intellektuaalsuse väljendusena…, pigem see on Jumala armastava ühesuse väljenduse nägemus, milliseid nendel maadel on hulgim…

Kuid need on sageli risti-vastu kaasaegsete õpetustega…

Üheks neist oli kabel, nimega Rosalyn, kus sai kord läbi viidud kanaldus…

Selles kohas palusime teil tunnetada varjatuid asju…, saladusi, millised on seal peidus…

Kuid saladuseks need on vaid neile, kes on mõtlemas lineaarselt…

Kujutle, et oled olnud ehitaja, kes on elanud siin kogu elu…

Kujutle, et ka sinul, kui kivist Masonil, oli sündinud nägemus…, seesmine nägemus sellest, millisena on tegelikult sinu vaimsus…

Ehk vaataks suurimaid  nägemusi siin, või Roslwoodi kabelis… – need nägemused ilmnesid Maaga sulandumise tõttu…

Need on esmased nägemused, mis ilmnevad inimestele, kes hakkavad ärkama vaimsuse poole… – sulandudes Gaiaga…

 Selles on peidus mõistmine, et Maa on sinuga üks…, ühene süsteem…, kaunis süsteem… – te olete vajalikud teine teisele…, vaimselt…

Vaimselt…

On neid, kes on teadlikud sellest… – nemad on embamas puid…, on armastamas ookeane ja järvi… – see on nendepoolne vaimse kogemise avaldamine…

Nii peab olema…

See on osa sinust…

See on ärkamine…

See on nägemine…

Üheski kirikus seda leida ei saa…

Ei kusagil…

Kuid sellegi poolest, põlisrahvad olid teadlikud sellest… – nemad olid kogenud seda…

Seega…, oletame, et oled kivist Mason, kes on teadmas seda…, kellel on teadmised, millised on viimas kaugele väljaspoole doktriine…

Siin leiad end uue doktriini struktuuri loojana…

Kas oled kuulnud rohelistest mehikestest…?

Roheline mehike on Gaia sümbol…

Leidub neid, kes kinnitaks, et see on loomise sümbol…

Kuid…, ärge tehke viga… – see ei ole kirikute doktriini osa…

Rohelise mehikese sümbol räägib… – Gaia on seotud sinuga vaimselt…, isegi nendega, keda ei kohta kunagi doktriinis…

Seega… – kabelis oled otsimas rohelist mehikest…

Kivist Masonil oli võimalus paigutada neid kabeli ümber…

Kuna neil ei olnud seost doktriiniga, siis need olid üksnes kivist Masoni peegeldused…

See oli suure idee algeks, mille ümber kogunesid inimesed, kes olid teadlikud ühesusest ja olid teadlikud metafüüsilistest saladustest…, tõelise armastava Jumala tõest…

Sageli see oli vastuolus päevakohase doktriiniga, mis oli superlineaarne…, milles oli rohkesti pimedusest ja valgusest…, mõneti täis hukkamõistmist ja arvustust…

On see siis armastus…, selle mõistmine või kaunidus   ?

Just sai räägitud ühest saladusest, mis on läbimas kogu Roslandi…

See on kohane paljudele süsteemidele, kaasaarvatult ka numeroloogiale…, see on vihjamas süsteemide seesmiste varjatud saladustele, millised on lineaarsed ja tulenemas enamuselt kirikutest…

Seda kõike oli ka siin…

Kuid siiski… – need on väljendatud paljude varjatud tõdede näol, millised võivad kulgeda väljaspool ootusi…

Milline on varjatud tõde…?

See tõde on ühesus planeediga…, see on aina suurenemas ja suurenemas…

Ehk peatuks hetkeks ja vaataks Katare sügavamalt…

Nemad olid edasijõudnud vaimsed mõtlejad…, kuigi struktuur oli neil väike…

Neil ei olnud kõrgeimat hierarhiat…, ega olnud ühtki isiksust, keda järgida…

Neil ei olnud olu sümbolit…, kuid… igal ühel oli oma sümbol, mille järgi sai neid identifitseerida…

See oli neile omane Jumala ühesuse teadvustamine…, mis oli sulandumine planeediga, kunstiga, muusika kaunidusega… – ja nii edasi…

Kui vaadata, kust mõningad Kataride ideed on saanud alguse…, siis need võisid tuleneda enamuselt gnostilistelt kristlastelt…

Paavst James läks risti vastu kõigile neile, kes liikusid planeedil ristiga käes…

Tema sai kuulsaks seetõttu, et ainsana esitles Kristust teises valguses…

Tema väitis, et Kristus tuli eeskujuna…, inimolevusena, kes näitas, milleks on võimeline kogu inimkond…, tema näitas, millisena võib olla kogu inimkonna armastus…

Olen väitnud,  et seal, kus on astunud Meistrid, seal hakkasid kasvama lilled…

Isegi loomad käisid neil järel…

Ühesus Gaiaga oli sedavõrd tõenäonne…, sedavõrd täiuslik…

Meister tervendas seal, kus astus…, ta armastas seal, kus astus…

Rahvas voolas kokku seal, kus ta lausus sõna…

Meistrid võisid intuitiivselt tunnetada selliseid energiaid, millistest olime rääkinud…

Nemad suutsid tunda mõõtmetevahelist armastust, mis oli voolamas isegi neist endist…

James pidas Kristust endale eeskujuks…

Ta oli teatud määral Kataride mudeliks, milles ei olnud surma, või eeldatava surma mudelit, mis oleks vastavuses surma usu doktriinidega…

Ta oli eeskujuks igale ühele…

Ma räägin, kuivõrd edasijõudnud ja müstilised olid Katarid…, isegi palju enamat, kui oled tänavu võimeline neist arvama…

Nemad olid teadlikud vaimsusest ja tunnetasid teda…

Nemad olid teadlikud Kõrgemast Minast… ühendusest eesriidetagusega, mis on alaline, ega vaja vahendaja tõlgendusi…

Nemad, laskudes vaimsuse ja armastuse meditatsiooni, nägid Jumala palet, mis oli alaliselt pööratud nende poole… – olid temaga alalises ühenduses…

Neil oli see, milleni oled jõudmas tänavu sina ise…

Enamgi veel…, nemad uskusid vaimsuse ülestõusu, aga mitte viimsetunni hukkamõistu

Nemad uskusid, nagu paljud teie seast…, et viimsel hingtõmbel vaimsus kandub ülestõusnute staatusesse…, naaseb koju… Loomislättesse…

Nemad olid uskumas  müstilist ideed… – vaimsusest saab ingel…

See on kaunis… – teatud määral isegi tõene…

Nemad olid võtnud üle midagi Eelijast…, kes nägi ja näitas, kuidas inimene on tõusmas üles…, kes muutus ei millekski, milleks on Valgus…

Selline on Kataride müstilisus…

See ei ole salajane, ega ebatavaline… – vaid sedavõrd edasijõudnud ja sedavõrd õige…

Seega… – see, mis avaneb siin, need on varjatud saladused, ideed, millised näitavad seda, mis on siin varjatud…, ja seda, milles seisneb kahe suure mõõtme vahe…

Siin on olemas see, mis on sedavõrd kaunis…, isegi palju enamat, kui arvata võite…

Ma kutsun tunnetama siin olevat pühadust…, mis võib olla täienisti ka teie kõigi oma…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Meditatiivne seis võimaldab viia teadvust olekusse, kus olete võimelised saama uut informatsiooni…

Selleks tarvis säilitada rahu…, hingata ühtlaselt…, olla lõõgastunult, et informatsioon saaks vabalt voolata…

Tänane informatsioon ehk isegi üllatab teid…

Neile, kes on siin esmakordselt, ütlen, et see on üks sõnumite seeriast, milles käib Lemuurlaste Õpetava Ratta uurimine…

Täna saab puudutatud palju muudki, mida on õpetatud Plejaadlikus akadeemias Lemuuria saarel…

Kogu selline õpetamine algas neil varajases nooruses, kus teadvus oli veel täienisti puhas kõiksugu mõistmistest… – Jumalast, vaimsusest, kaunidusest, teadvusest endast…

Seda kõike võis talletada laste puhtale teadvusele…

Mida õpetaksite teie, kes on tulnud tähtedelt ja olete kogenud elu miljonite aastate aegu…?

Teie olete läbinud elu hetk hetkede järel…

Mina olen jaganud teile teie sõnades ja formuleeringutes kõike, mida on neile õpetatud…, kuid nüüd… proovige panna end nende asemele, kes tulid ja otsustasid, mida õpetada lastele…

Nemad ei rääkinud palju…, ei jutustanud palju…

See planeet, veel ammu enne neid aegu, oli täis külvatud Jumala plaani kohase kaunidusega…, seetõttu õpetajad olid võimelised õpetama inimesi arengu vajaduse kohaselt…

Mida nemad said õpetada teadvusele, milline ei olnud veel arenenud kuigi palju…, kuidas oli võimalik õpetada neile midagi parimal viisil…?

Kusjuures… õpetada selliselt, et neil jääks alles nendele antud vaba valik…

Veel enne, kui alustada õpetamisega, inimkond pidi arenema mitmeid põlvkondi, kuni kaks kromosoomi liitusid üheks…, et 24 asemel saaks olla 23 kromosoomi, millega sai ühtlustada inimolemust…

Plejaadlased näitasid lastele mõistetavat argumenti ratta keskmes, mis pidi kujutama kaunist, suursugust ja armsat Loovuse Lätet…

Just sellest nemad alustasid…

Lastele ei tutvustatud mingeid edasijõudnuid õpetusi…  ei käepidemetest (kodaratest, ehk kiirtest), ega midagi mõõtmetest…

Nemad lähenesid Lemuurliku Õpetava Ringi abil…, näitasid selle keskmele, ning rääkisid sellest, mis on seal keskmes…

Keskme, milleks võtame ratta rummu, oli neile kõige kaunim asi, milline on eksisteerimas…

Selline kontseptsioon on teada teil…, kuid lastel on teine kontseptsioon, millisest te ei ole teadlikud…

Te ei ole isegi teadlikud, millisena võib olla Jumal…, vaimsus…

Kui küsida planeedi inimestelt… – kes on Jumal…, kus on Jumal…, kuidas kõik töötab… – siis vastuseid tuleb sama palju, kui palju on inimesi…

Oma teadvuse algseisu kohaselt olete nõustunud, et Jumal ja planeet on üks…, kuid see on see, mida ise olete teinud… – selles pole kahtlust…

Paljud teie varajasemad tsivilisatsioonid olid jõudnud samale järeldusele…, kuid aja möödudes jõuti taas väite juurde, et peab olema erinevaid jumalusi…

Üle 80% inimkonnast planeedil on uskumas ühte Jumalat, seetõttu olete valmis arutlema, kuna teie teadlikkus paneb teid mõistma, mida see tähendab…

Seetõttu plejaadlastel tuli õpetada midagi sellist, mida oli teada inimevolutsiooni algusest peale…

Kuid lapsed olid teadlikud, et kasvades suureks, teevad samu vigu, kui suuredki…

Nemad oli teadlikud, et see, mida teile oli õpetatud, on kätketud ka nende Akašidesse…

Kuna see kõik on nii…, siis teil, kui avaneks võimalus (Maal see võimalus oli), siis teie Akašid saaksid avaneda suurimate tõdede suunas…

Veel on palju selliseid riike, kus ollakse veendunult ühe Jumala all…, kes ähvardavad teisi riike… – kui te ei võta vastu meie Jumalat, siis me tapame teid…

Seda võiks pidada teatud määral lõhestumiseks…

Kuid teil seda ei ole, seetõttu te isegi ei mõista seda…

Mõned tsivilisatsioonid inimsustasid Jumalat, tehes teda ebafunktsionaalseks…, kuid siiski, ta jäi neile üheseks Jumalaks…

Olenemata teie teadvuse evolutsioonist, teile oli jätkuvalt mõistatuseks… – kes on Jumal

Mu kallid…, tsivilisatsioon tsivilisatsiooni järel…, kultuur kultuuri järel hakkavad aegamööda mõistma ja jõudma ühese teadvuseni…

Seega… – kui on olemas üks Jumal, siis peaks olema ka asjade ühesus, kuna neid kõiki on loonud Jumal…

Ajapikku jõuab inimesteni, et ei ole mingit eraldumist…, ja Jumala jagamine usundite kohaselt on tõemeeli mingi lapsikus…

Seejärel toimub mõistmine ja teadvustamine, et paljud religioonid saavad eksisteerida üksnes siis, kui neil on omavaheline mõistmine… – mõistavad teine teist…

Siis nemad, vaadates teine teisele silma, saaksid ütelda üksmeelselt… – jah…, meil on küll omad teed…, kuid on ka tore, et saame armastada ühiselt üht Jumalat…

Siis ehk saaksid suruda teine teisele kätt…, kuigi rüüd, maneerid ja veendumused on erinevad… – isegi prohvetid on erinevad…

Üksnes seejärel saaksite ütelda, et kõik on tulenemas ühest ja samast kohast…, kas pole nii…?

Ehk kord saab ühiselt lauldud laul, kus oleks juttu, kuidas paljud religioonid on hoidmas ühiselt kätest kinni… see laul ehk oleks sedavõrd võimas, kuna olete mõistmas, kust olete kõik pärit…

Üha enam hakkate mõistma, et DNAs on olemas ühise mõistmise alge…, kõik informatsioonide õpetused on tulenemas ühest Lättest…

On ka neid, kellele Õpetavat Ringi ei ole vaja, kuna neil on otse side Akašidega, kust nendeni jõuab intuitiivne energia, milles on tallel kõikide elude ajad…, ja need on tallel seal sellise tarkusena, millisest te ei ole isegi teadlikud…

See toimub üle kogu planeedi…, on juba toimumas…

On küpsemas idee ja kontseptsioon, et võib kord juhtuda nii, et kohtate võõrplaneetlast…, heasüdamlikku…, palju targemat, kui teie…

Teie eelarvamuse kohaselt ootasite tulnukaid, kes tulevad vallutama ja lammutama…

Kallid inimesed… – selline mõtlemine on kohane üksnes inimolemusele… – teie ajalugu on täis seda…

Sellised mõistmised on muutumas…

Inimolemuse loomus on heasoovlik…, ja see on tegemas teist inimese…

On suur au olla inimene…

Kui teie lapselapsed, vaadates möödanikku, hakkavad uurima ajalugu… – siis nemad jõuavad järelduse… – kõik, mis oli aastani 2012, oli puht barbarlik aeg, võrreldes sellega, mis on toimumas praegu…

Kuid siiski… – miski ei saa sündida ühel hetkel… – ka inimestele ei meeldi muutused…

Paljud muutused, täis rahu, teadvustust, heasoovlikkust, heasüdamlikkust, võivad jõuda krahhini…

Ehk olete seda märganud…

Kujutlege kaunist valitsust, mida olete ise loonud ja mille üle olete uhked

Ja nüüd küsige neilt… – kuidas on see valitsus…?

Ehk vastatakse… – me vaidleme selle üle…

Küsimus… – kas on see parim olnutest…?

Vastatakse… – jah

Küsimus… – mida olete saavutanud…?

Vastatakse… – pea ei midagi…

Küsimus… – miks…?

Vastatakse… – me aina vaidleme…

Oleme rääkinud, et on olemas midagi paremat…

On olemas mõtteid, kuidas panna asjad käima nii, et keegi ei mõtleks, kuidas asjad käivad…

Oleme rääkinud, et tulevased leiutised muudavad teie elu selliseks, millisena seda vajate…

Palju asju hakkab toimuma kliima muutuse tõttu…, kuna ookeanides tarvis taastada elu…

Planeet tervendab end ise…

Kallid…, te olete nende muutuste eesliinil…

Kuigi leidub ka selliseid, kes ütlevad… – see kõik on hullumeelse jutt…, üksnes tema arvates võib kõik aina paremaks minna…

Kuid, ma rõhutan… – uurige prisma filtreid, milliste vahendusel olete jälgimas end ja kõike muud…

Jõudke selgusele…, miks, vaadates klaasi veega, arvate, et klaas on pooleldi tühi…?

Sellist mõtteviisi leiate kõikjal… – selline on juba inimloomus…, see on teile omane…

Kogu möödunut, mida olete kandmas endaga kaasa, peegeldate tulevikule ja muudkui kinnitate… – see, mis oli minevikus, saab ka tulevikus nii olema… – ja kinnitate… paremat ei saa tulla…

Kallid inimesed… – sellega on teil veel tükk tegemist…

On tegemist ideedega, paradigmadega… – just nendest on teil tarvis vabaneda…

Peaksite mõtlema… – me teame, mis hakkab toimuma, kuna teame, mis on olnud möödanikus…

Teie möödanikus on olemas see, mida Plejadlased on õpetanud teile…, millele olite kunagi keskendunud… – ja see kõlas… – te olete sügavalt armastatud…, olete sündinud suurepärastena… – võtke see vastu…

Teil tuleks üle vaadata kõike, mida üksnes ka ei peaks vääradena…

Istuge hetkeks…, rahunege…, hingake sügavalt ja küsige oma vaimsuselt… – kas on see tõsi, et olen sedavõrd kõike armastanud…?

Seejärel võite tunda judinaid jooksmas üle keha, kui kuulete… – küll aga läks aega, et küsida seda

Jõuabki kätte aeg, kus hakkate vastu võtma informatsioone otse tähtede Akašidest…

Selles leiate, kust ilmanurgast olete tulnud…, et teil on tõemeeli plejaadlaste DNA…

Selles ei ole midagi veidrat, kui inimesed hakkavad pagema teie juurest, kuivaid ütlete neile, mida olete mõistmas…

Teadus alles hakkab selleni jõudma…

Siis jõuab kätte aeg, kus teadus ise hakkab osa võtma vaimsusest, kuna nemad, uurides neid asju, jõuavad veendumuseni, et kõike olevat on loonud Looja…

Te ei saa minna leiutiste arutlustest mööda, vastates üksnes noortele… – teie ise ei ole kindlad, kes on seda kõike loonud…, kuid uurigu ise seda edasi…

Nemad kinnitavad teile, et see peaks olema midagi enamat…, et inimene ei ole siin juhuslikult, vaid mingil kindlal eesmärgil…

Teadlased kinnitavad, et neil on olemas tõestused, et inimene on tulnud kusagilt mujalt…

Selle tulemusel peavad kõik religioonid ümber kirjutama nii mõnedki asjad…, et need oleksid galaktilisemad ja vähem pealiskaudsemad…

Jumal muutub teie jaoks enamaks…, heasüdamlikumaks, kui oli kunagi varem…

Just seda olete hakanud õpetama…

Ja nii peab olema, mu kallid…

Teie vabavalik on oluline…, ja nii see on…

Read Full Post »

Ma tervitan…, olen Dhammanadi…

Kes sa oled…?

Olen Maa avaruse uus Budha…, olen päris noor veel…, alles ahjusoe, kui nii saab ütelda…

Sa oled väga liikuv, lausa voolav… oled tajutav kui värske tuuleiil…

Nii see on…

Sa ei ole tavaline…

Olgu-olgu…, kui kord nõutakse järgida formaalsusi…, siis… olen see, kes olen… – olen ülestõusnud Dhammanadi… – bla-bla-bla…

Räägi endast…

Alles hiljuti olin inimesena ja olin teadvustamas…

Mida teadvustamas…?

Ennast, enda igavest olemust, õppisin/arendasin teadvuse selgust…

Sinul on huvitav nimi… – kas see on sinu tõene, või tähendab midagi…?

Nimi nagu nimi… – mugav olemuse märge…

Teatud määral kõik nimed on tõesed…, kuivaid on kooskõlas inimese olemusega…, ja kui samastatakse end sellega…

Tõeline, ehk esmane nimi on… – ma olen kes ma olen

Jah…, minu nimi on kajastamas minu olemust…

Dhammanadi tähendab… – oma igavese loomuse tabanud

Kas dhamma…, ehk dharma, ei ole tõlgitav kui Olu vaimne seadus…?

Mitte päriselt…

Seadus on üksnes, nagu mõistavad inimesed, vääriskivi üks tahkudest…

Dhamma on – tõeline olemus…, olu teadvus…, teadvus, mis on määramas olu…

Seda võiks tõlkida kui olu seadus…, kuid mööndusega…, selleks seaduseks on sinu iseeneslikkus…

Ehk teisi sõnu… – olu vaimne seadus ütleb… – ma olen…, ma olen igavene Jumala teadvuse juuresolek, mis on loonud olu alge…

Muid seadusi ilmas ei ole… – kõik ülejäänu on mõistusest… (parandus… – ähmastunud mõistuselt)…

Olgu…, aga nime teine pool… – nadi…?

Siin on lihtne… adi-budda…, ehk – esmabudda

Esmane buddalik (asjade) loomus…, Looja teadvus, mis on loonud tütarlikku teadvust tulevastele loojatele…

Selleks ehk on hea määranguga sõna… – samasus

Jah…, samasus…

Olen sama, milline olen…

Toob esile sügavat olemust, ilma mõistuse pettuseta…

Kokkuvõttes… – Dhammanadi… – enda sügavaga ühesuses olev… – selge teadvuse valguse looja…

Kui mängida inglise kooskõlaliste sõnadega, siis tuleb kaks tõlget…

a) ma olen Adi-Buddas (I’m in Adi)…

b) mina olen Adi-Budda (I’m a Adi)…

Esimeses variandis – enese tundma õppimine, kui teadvuse eraldi olevat osa… kus tulevane looja püüdleb terviklikusse suhtesse enda ma olen, kes ma olen poole, ning nende vahel toimub viljakas kontakt ja süntees…

Selles tunnetad end jätkuvalt kui eraldatuna oma teadvuse kõrgematelt aspektidelt…

Teises variandis – kui maine Mina tunnetus ja kõrgem Mina tunnetus saavad üheseks ühese transsedentse Minaga, millega saavutatakse täiust, lõpetatust, realiseerumist…

Tänan üksikasjaliku vastuse eest…

Mida tahaksid anda mulle edasi (või läbi minu)…?

Minu nimi on portaaliks minu juuresolekusse…

Minu juuresolek on teie juuresolek (see on samane teie juuresolekuga)…

Ehk selgitaks näitega… – olen kui kuller, kes on toimetamas teile teie energiaid, millised on peegeldamas teie enda teadvust…

Olen peegeldamas, kordistades…

Et heita minema teadmatuse katte ja kogeda mõistuse ja asjade nägemise selgust, mediteerige minu nimele…

Ma rõõmuga vastan ja kordistan teie tõelisi vaimseid saavutusi (enesega sulandumise teel)…

Siin peavad olema tõelised, aga mitte mõistusest tulenevad kujutlused endast…

Siin võivad juhtuda apsud…, täis väärkujutlusi endast, mis võib kutsuda inimeses ümberlaadimist…, ehk… vapustuse tunnet…

See on enda selge mõistmise vabanemine eksimuste tolmust…

Olen Budha…, noor ja tuline…

Olen kui tule kuum kera…, kui inimese mõistuse kõrbes paistev hele päike…

Puuduta mind ja põle püha vaimus…, kui oled valmis föönikslinnu ümbersünniks…

See ei ole valus…, mitte valusam, kui sinu igapäevane elu…

See ei ole hirmus… olen ju loov teadvus…, mitte monster voodi all…

Skeem on lihtne… – avad universumi vaimsete olevuste kataloogi, lehitsed ja otsid sulle kooskõlalisi…, vaatad pilte…, loed kirjeldusi… – kuni leiad… ahha… ja pistad sõrme minu ülestõusnud lõusta (kui valid muidugi mind)…

Või…, mistahes kelle lõusta…

Kas Jeesuse või, El Moria…

Ehk ise valid…, kelle…

Võid ka mind (valida)…

Ma ütlesin… – mediteeri minu nimele, olles mõistuse vaikuses… tunneta minu igavest juuresolekut…

Peatse kohtumiseni…

PS: ehk annan midagi veel läbi sinu…

Kas sa tulid sihilikult ööl vastu teist aprilli…, et sinu jutt ei oleks aprilli naljana…?

Oo, jaa…, olen läbikatsutud Budha…, kuigi… mingi ahvatlus oli siiski…

Read Full Post »

Lee Carroll

Vastavuses sellele, kuidas oleme nihkumas planeedi uutele energiatele ja paradigmadele, vajame ka atribuutika muutmist, mida inimesed on kasutamas metafüüsilisel tasandil…

See võib kutsuda esile vasturääkivusi, kuna paljud arvavad, et need on küllaldaselt arendatud…, seetõttu need saavad jätkuvalt töötada edukalt…, nagu olid töötanud seni…

Kuid Krayonil on pakkuda midagi uut…

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kui vaatate planeedi erinevaid kohti, siis näete, et mõnedki neist paistavad silma erilise energeetikaga…

Seda on raske teile selgitada, kuna need energiad ei ole teile nähtavad…, kui vaid… ehk saate tunnetada neid…

Maa paljudes kohtades, tänu Gaia teatud koostööle inimestega, olid kujunenud teatud nurgatagused…, eraldi regioonid, kus inimesed on kogunemas ühiseks elamiseks, sest sealne energia soodustab ja võimendab nende tegevust…

Metafüüsilisest vaatevinklist praegu oleme just ühes sellistest erilistest kohtadest…

Paljude sajandite jooksul, kuni teie kultuuri tulekuni siia, kus asub tänavune Santa Fe linn, oli tuntud, kui tervendav koht…

Siin on üks huvitav fenomen… – Gaia ise on soosimas inimolevust, kes on tegelemas tervendamisega ja on suuteline looma sügavat sidet antud koha energiatega…

Selliseid nurgataguseid on kõikjal üle planeedi…

Kõige huvitavam oleks teile see, et paljud neist kohtadest ei ole jäänud puutumatutena…, algsetena…

Mõned neist asuvad päris tavalistes kohtades…, kuid samas… seal on ebatavaliselt ainulaadne energeetika…

Selle sõnumiga ma pöörduks metafüüsikute poole, kes on elamas sellistes kohtades ja on valdamas unikaalseid võimeid…

Just sellistes piirkondades eelistatakse koguneda rühmadesse…, selliseid kohti on kõikjal üle planeedi…

Tahaks pöörduda just nende poole, kes on tegelemas tervendamisega…

Planeedi paljumõõtmelised energiad on muutumas…, on muutumas seondused valguse ja pimeduse vahel…, see on mõjutamas kõike ümberolevat… – sellest oleme varemgi rääkinud…

Me üksnes libistasime pilgu üle planeedi, et näha muutuste paljusust, mis on sündimas kokkuvõttena kõikjal…

Oleme teinud juttu teadvuse nihkest…, ja sellest, kuidas muutub inimeste mõtteviis… – ja mõnestki veel…

Olime rääkinud, kuidas möödaniku refleksid saavad muundatud ja muudetud…

Kuigi teil tuleb veel elada möödunud valudes ja kannatustes…, kuid see on üksnes sellest, et need on istumas sügavalt teie teadvuses…

Kuid teil on nüüd uut liiki kontroll nende asjade üle… – see tuleneb uutest valgus-pimeduse suhetest…

Inimkonna möödanik oli väga raske…, ja teile näis alati, et pimedus oli alati võitmas…

Selline oli teekond kõigil valguse töötajatel…, kõigil tervendajatel, kanaldajatel…

Selline raske teekond oli paljude ajastute jooksul…

Iga siin istuv, kuulav või lugev, ehk teadvustab selle mõtte, mida nimetaks kehastuseks

Kehastumine on ühe ja sama vaimsuse naasemine planeet Maale (reinkarnatsioon)…

Selle all ma mõistan seda, et tänavu kogetu ei ole ainus kogemine…, seda olete teinud korduvalt… – olete palju kordi ärganud selles ilmas Valguse Töötajana…

Teie Akaši salvestistes on olemas kogu kogetud šamaanlus ja paljumõõtmeliste energiate mõistmine, millised on jõudnud läbi eesriide igasse kehastusse…, ja on kandumas igasse järgnevasse inimkehastusse…, taas ja taas…

Tervendajad saavad taas tervendajaks…, saades iga uue kehastusega aina targemaks…

Paraku selles on halb omadus… – Akašides on tallel ka halbade aegade talletused, kus asjad ei töötanud nende aegade energiate tõttu, kus teid jälitati teie oskuste tõttu…

Paljudel tuli pageda oma kodunt…, või elada üle mõndagi veel halvemat…

Oli aegu, kus teid põletati lõkkel, kuna kardeti teie energiat, millist olite kandmas…

Kuid tänavuse mõistmise kohaselt see energia on üksnes Valgus ja Armastus

Siis kardeti seda energiat, kuna nende aegade jaoks see oli liiast võimas…, seetõttu tõlgendati seda ohtlikuks…

Paljud kuulajad ja lugejad üle planeedi, mõistavad hästi, millest olen rääkimas…

Valguse ja Pimeduse tasakaal planeedil on muutumas…, see on kutsumas esile erinevaid reageeringuid sellele…

Sellest kõigest ehk räägikski täna…

Esiteks…

Sa oled vajalik sellele planeedile…

Sa valdad rikast pärandit nii tervendamises, kui inimeste aitamises…

Sa valdad meditatiivseid võimed…, seetõttu sind võiks pidada sõdalaseks, kuna meditatsioonid on muutmas paljut sinu ümber…

Sa oled mõistmas, mida tähendab olla harmoonias planeediga…

Teie seas on palju neid, kes on tegemas palju asju, millised on aitamas planeeti sellistes kohtades, kui see siin…

Olete unikaalsed…, seetõttu ma pöördun nende poole, kes on tegemas tööd unikaalsete Maa energiatega…

Teie, unikaalsed…, olete valdamas neid ande praegu ja olite valdamas neid paljude eoonide aegu…

Kunagine tervendaja, ärgates uues kehastuses, võib saada taas tervendajaks…, taas saada sõpru ja uut peret…

Paraku mõnest ärganust tervendajast võib saada erak…, kuna ühes eelmises elus temal ei läinud miski tööle, mille tulemusel kerkis suur ellujäämise küsimus…

Kaugetel aegadel, suguvõsade ja valitsejate aegu, tervendaja pidi elama asulate ääremail ja inimesed tulid tervendaja juurde ühekaupa…

Samas tervendajat seostati ka ilmastiku nähtustega… – kui ilm ei muutunud vajalikul ajal, siis suguharu liikmed tõttasid ravitseja poole, kuna süüdistasid selles teda…

Seetõttu temal kujunesid suured probleemid…

Vanade aegade vanades energiates, suure pimeduse valitsemise aegu, kõik oli segamini…

Kõik see avaldas mõju… – kelleks saadi neil aegadel olla…, millega tegeleda…, ja kuivõrd sügavalt sai seda rakendada…

See oli ammustel aegadel…, kuid neid energiaid olete kandmas ka tänavu endas…

Kuigi kõik see on muutumas paremaks…, kuid teie Akašides on tallel nende aegade hirm pimeduse ees…, mälestus sellest, mida teiega sündis…

Kuid ma rõhutan… – tänavu on selline Valgus, mida varem ei olnud…

Isegi teid hirmutavad Akašid võivad avada valgust seal, kus varem oli pilkane pimedus…

Ehk… teie tumedad mälestused on muutumas helgemaks ja teil on nüüd teine tarkus, mis võimaldab võtta kasutusele targemaid otsuseid… siis neid saab võtta vastu teisti…

Nüüd võite kuulutada oma tumedatele meendustele… – olete vanad energiad…, te ei ole esindamas mind tänavust…, ega saa esindada minu tänavust väge…

Minu tänavune tarkus aitab näha tumedaid asju valguse käes…

See on täienisti erinemas sellest, mis oli jõus alles mõned aastad tagasi…, siis seda kõike saite näha, kui õudust…, see oli mõjutamas teid igapäevaselt…, pidevalt…

Just selliselt on avanemas teie tarkus…

Tarkust võiks pidada pehmeks valguseks, mis on hõlvamas kõike…, ta on võimaldamas näha olukordi ja sündmusi täienisti uuel viisil…

Tänavu saate otsuseid teha pehmemal viisil, lähtudes targemast olekust…, ilma mistahes juhitamatute peegeldatavate vastureaktsioonideta…

Tänavu oma tarkuses olete võimelised rääkima õigeid asju…, rääkima oma Akašiga ja oma eluga…

Selline on tänavuste tervendajate and, kes on tervendamas energiate abil…

Tervendajad hakkavad nägema omas valguses…

See oli esimene, mida tahtsin teile edasi anda…

Olles tervendaja…, mediteeria…, palvetaja…, vahendaja, kes on aitamas inimesi… olete kandnud seda endas alati…

Need anded on kandumas teieni läbi eesriide…, elust elusse…

Sellegipoolest…, on aeg heita minema kogu möödunu, mis oli segamas ja takistamas tuleviku nägemist…

See on esmane, millest tasuks alustada…

Teie valgus võimaldab näha möödanikku teises valguses…, ja see aitab kergendada mineviku raskust…

Teiseks

Praegu olen vestlemas valguse töötajate ja vanade vaimsuste rühmaga, kellel lähimatel aegadel on oodata võimete lahvatust… – seda üle kogu planeedi…

Lahvatus tähendab teie märkamist…, teie väärikat hindamist…

Seda kõike üksnes sellest, mida olete valdamas ja kuidas see on töötamas teil…

Sellest saab tõeline paradigma muutumine, kus isegi meditsiin tunnustab… – on asju, mida me ei mõista veel, ega ole võimelised lahti seletama…, kuid me näeme, et see on töötamas ja me oleme tunnistamas seda…

Mõningates riikides on ettepanek… leida parimaid tervendajaid põlisrahvaste seast ja kutsuda neid tööle meditsiinilistesse asutustesse…

Kui põlisrahvaste tervendajad tulevad haiglasse, neid võetakse rõõmuga vastu…

Seda üksnes seetõttu, et asi on töötamas…

On oluline meeles pidada, et enamus arste ja meditsiinilisest personalist on kui eesliinil, kus inimesed on eriti vajamas tervendamist…

Nende peamiseks püüdluseks on osutada abi inimestele, kes on kannatamas haiguste ja vaeguste käes…

Nende siiras soov on tervendada neid…

Meditsiiniline tööstus ei ole näidanud ennast kõige paremast küljest…, seda juba seesmise poliitika pärast…, keemia kasutamise pärast…, paljude muude ebafunktsionaalsete asjade pärast…

Kuid meditsiini töötajad tahavad aidata inimesi kogu südamest… 

Seega… – kui alternatiivsed tervendajad tulevad esile ja hakkavad aitama inimesi seletamatul viisil…, siis ehk kogu meditsiin pöörab neile tähelepanu ja hakkab mõtlema koostööle…

Vana paradigma on surumas teile peale mõtte, et sellega tuleks veel oodata, kuna neil puudub veel vajalik kvalifikatsioon…, et veel ei ole päriselt arudsaadav, kuidas nende asjad on käimas…

Uskuge siiski…, kui nemad näevad tulemusi taas ja taas, alles seejärel pakuvad võimalust tulla nende juurde ja teha tööd nende inimestega…, aga miks need asjad töötavad, saab arutada hiljem…

Ehk nendeks alternatiivseteks töödeks ehitataks haiglale juurde veel üks tiib…

Selline suhtumine on muutumas seetõttu, et paljud tervendajate meetodid on tõepoolest töötamas…

See on juba päris lähedal…, seega… on oodata teie suurepäraste võimete lahvatust…, need on juba võtmas tuld, igas ühes teist…

Mul on teie jaoks palju õpetusi…, kuid kõige esmalt… – heitke minema möödaniku hirmud…, öeldes vaid… – see oli möödanikus, aga mitte tänavu

Just sai öeldud, et teie aeg on kätte tulnud…

Just sai öeldud, et kui soovite, siis järgmises elus võite jätkata tervendamisega…

Kuid järgmine kehastus hakkab paljuski erinema tänavusest kehastusest…

Järgmises elus, ärgates, teile meenub, kuidas teha asju, millised tänavu on seletamatud…

Te teate loomulikul viisil, kuidas teha tööd paljumõõtmelise energiaga, mida tänavu ei ole veel võimalik saavutada…

Seal muutub see teie igapäevaseks asjaks…

See on teie vana vaimsuse revolutsioon, kus teie tervendavad oskused tulevad esile veel enne, kui kõik muud oskused…

Mõelge sellele… – see on just see, mida ihaldavad tänavu paljud inimesed…

Kui seda hakkavad tegema paljud…, siis, hetkelise informatsiooni edastamise ajal, sellest saavad koheselt teada tuhanded inimesed…

Nii avanevad tervendamise väravad…, siis kõik on sootuks uus ja palju efektiivsem…

Neil aegadel tervendaja taastab esmalt tasakaal kehas, mille tulemusel haigus hakkab haihtuma…, temal ei jää muud võimalust, kuivaid lahkuda rakkudest…

Keha saab tervendaja juuresolekul juhendusi, kuidas seada end korda, et haigus kaoks tema seest…

Ehk järgmiste aastate jooksul, vaadates peeglisse, saate märgata, et keha pea ei vananegi enam…

Vaat, mis toimub tervisega, kui tasakaal kehas on korda seatud…

Seejärel hakkate mõistma, et keha saab mitte üksnes terveneda…, vaid hakkab saama juhendusi oma bossilt, ehk… teie endi teadvuselt…

Paljumõõtmeline tervenemine on paljus homöopaatia taoline, kus keha saab juhendusi, kuidas käituda…

Paljumõõtmelised energiad on suhtlemas vaimsuse Akašidega ja inimese kaasasündinud mõistuskehaga…

Täielik tervenemine tähendab mitte üksnes organite ja mentaalsete protsesside tervenemist…, vaid see on seotud isegi möödaniku vastuvõtu muutusega…

 Kas saate seda ette kujutada…?

Ma räägin võimsast energeetilisest ressursist, mis on kõigis, kes on kuulamas siin…, mõned isegi muigavad selle peale, kuna aimavad ja on ootamas seda…

Kuid teistele, kes ei ole seda oodanud, ma ütlen järgmist…

On väiksem hulk tervendajaid, kes olid töötamas väga sügaval tasemel…, kuid lakkasid tervendamast, kuna ei pääse enam sellele ligi…

Tõeline tervendaja peaks mõistma, milles on põhjus sellel, millest räägin…

Tervendajad…, pange tähele… – on olemas teatud paljumõõtmeline vastuvõtt…, ehk eriline tunnetus, mis ilmneb siis, kui olete tegelemas olukorraga, või oma kliendiga…

Sellisel tunnetusel on oma energeetika, mis on ilmnemas ja sulandumas ühte sinu enda teadvusega…

See ilmneb siis, kui lihtsalt tead, mida edasi teha…

Selline teadmine on and…

Enamusele selline teadmine, nagu on teil, on tundmatu…

Selline tabamatus oli probleemiks lähimas minevikus…

Tavainimesed ei suutnud teid mõista, seetõttu olite neile mingi salapärana, mis oli hirmutamas neid…

Tänavu selline teadmatus enam ei heiduta tavainimest, seetõttu suhtuvad tervendajatesse mõistvalt ja rõõmuga…

Olete võimelised tervendama… – ja see on see, mida nemad vajavad…

Inimesed vajavad teie vastuvõtu maagiat… – ja see ei kutsu neis hirmu…

Kuid mida teha, kui mingist hetkest selline teadmise võime on lakanud avanemast…?

Seda on juhtunud paljudel tervendajatel…, võime kadunud teadmatul põhjusel…, ei mingit seost, ega kooskõla Ilmaruumiga…

See hirmutas mõningaid tervendajaid, kuna tervendamine oli neile kõik, millega olid tegelenud…

Mis saab edasi…?

Noortele see ehk oli märgiks, et neil on aeg astuda kõrvale ja hakata tegelema millegi muuga…

Kuid seda on viimaste aastate jooksul juhtunud paljudega…

Võib näida, et koos Valguse avanemisega planeedil, kadusid paljude anded…

Tervendaja…, kui oled üks nendest…, siis olengi siin selleks, et selgitada teile mõndagi…

Ma ütlen teile lihtsa tõe…  – kallid…, see kõik on nihkunud teisele sagedusele

See oleks kui raadio, kus saatejaam on vahetanud oma sageduse…

Ka teil tuleb muuta oma töösagedust… – leida üles oma jaama sagedus…

Pange tähele… – see on ilmne tõde…

Tänavune tervendavate jõudude sagedus on palju ulatuslikum, kui varem… – ta on tohutu…

Kui teie ise ei ole valmis avarduma, siis teile hakkabki näima, et teie väe võim on kadunud…

Kas suudate mõista… – edastus ei ole lakanud…, ta on nihkunud ja avardunud…

Kes on praegu kuulamas või lugemas seda, siis neile selline soovitus… – kui soovite jatkata, siis oleks tarvis siseneda meditatsiooni… – mõistva tarkuse seisundisse, millisesse olete vaid võimeline laskuma…, ja ütleks neile, kes teie arvates on kuulmas teid…, kas Ilmaruum…, vaimsus…, esivanemad… – olen valmis minema uuele lainele, mis teeb kõike, mis on minus olemas, paremaks ja avaramaks… – ma kavatsen jatkata oma tööd, kuna olen vana vaimsus sellel planeedil… – ma annan nõusoleku muutusteks minu sees…

Seejärel jääge ootama muutusi…

See viib teid tagasi teie vaba valiku juurde…

Üheks teie peatamise faktiks võis olla teie hirm… – hirm möödaniku ees…, oleviku ja tuleviku ees…

Olete kõik inimolevustena…, ja hirm on teie loomulik duaalsuse osa…

Kuid, olete inimolevus, kes on valdamas erilisi võimeid… võtta vastu ruumidevaheliselt…

Te olete võimelised võtma vastu ja tegema tööd spektris, mis on ületamas tavalist neljamõõtmelist diapasooni, millises on elamas inimolevus…

Olete võimelised nägema ja töötama paljumõõtmelise energiaga, mis on suhtlemas inimese rakustruktuuriga…

Vaat, millistena olete…, ja see on suurepärane…

Selline oli teine asi, mida tahtsin teile selgitada…

Esimesena oli võime ületada möödanik…, võtta kasutusele tarkust ja tänavuse vastuvõtu uut mõistmist

See on võime mõista, mis oli vanas energias…, mis kujundas võimaluse liikuda edasi…

Selleks oli tarvis heita kõrvale hirm usu ees, et vana võib taas korduda

Seda ei kordu enam…, te olete uuel teel…

Teisena oli mõistmine ise, et teie teadmiste energia ei ole kusagile kadunud, ega lakanud olemast… – ta üksnes läks üle teisele vastuvõtu kanalile…

Nüüd jääb üle vaid endal häälestuda teisele kanalile ümber…

See ei ole kuigi keeruline, kuna teil on olemas abilised…

Samas… teil on olemas kaasasündinu, kes on teadlik teist paremini, kui kestahes keegi veel…, kes on lausa karjumas teile, et te läheks üle teisele kanalile…

Kuid istudes oma depressioonis, olete katkestanud oma tervendaja tegevused…

Valik on teie…

Nüüd kolmandast – ülevaatlikult…

Kas mõistate, et tänavune suhe energiatega, millele olite tavaliselt toetumas, ja millega olite arvestamas, on paljus erinemas endisest…?

See tähendab, et muutusi on läbi teinud ka need protsessid, tunnustatud protseduurid ja riitused, millistega olite harjunud enne nihet planeedil…

Te ei ole võimelised tooma neid üle uutesse energiatesse, lootes, et need töötavad jätkuvalt ja sama hästi…

Siin võivad tekkida suured vasturääkivused…

Leidub selliseid, kes hakkavad väitma… – vaim või Jumal, kuidas te ka ei nimetaks, jääb ikka samaks…, sellena ta on olnud, on, ja jääb olema…, seega, härra Krayon, ma ei kavatse midagi muuta… – Jumal ei muutu kunagi… – tema protsessid on pühad…, ja need ei muutu iialgi…

Ma olen teiega nõus… – Loomislätte armastus on puhas.., see ei ole kunagi muutunud, ega muutu kunagi…

Kuid teie suhe Lättega on muutumas alati…

Teie suhe ja koostöö Loojaga on tervendaja jaoks peamiseks atribuudiks…

Teil tarvis muuta viisid ja harjunud meetodid, kujutlused sellest, kuidas on käimas töö energiatega…

Kas on see arusaadav…?

Kõik, mida olete teinud oma tervendaja karjääri aegu, oli rajatud vanale pimeduse ja valguse tasakaalule…

Seetõttu esimese asjana tahaks ütelda seda, mis ehk oleks teie jaoks raskeimaks asjaks…

Lõpetage sellega, mida olite vanas pimeduse ja valguse seonduses teinud veendunult…

Pange tähele tervendajad… – lõpetage ruumi energeetika puhastamise riitusega… – selle järgi ei ole enam vajadust…

Ei ole enam tarvis teha atribuutide puhastamist enne töö algust…

Enam ei ole tarvis raisata aega ettevalmistuse riitusteks, et jõuda mingisse olekusse…

Seda kõike oli tarvis vana energia juures, kus kõikjal oli vana pimedus…

Nüüd teie vaimsuse Merkaba on tegemas seda kõike teie eest automaatselt…

Juba sisenemisel ruumi, puhastub kõik… – pimedus kaob sealt…

Kuidas on see teile…?

Ma kutsun teid veenduma selles…

Need, kes on võimelised tunnetama energiaid, vaadake ise järgi…, veenduge selles…

Kuid see ei käivitu, kui on jätkuvalt tallel mingid hirmud endas…  

Kui kavatsete avada ust, et vaadata järgi…, lootes, et see kuidagi käivitub… siis see ei käivitu…

Kuid, avades ust, tarvis kindlat teada, et see käivitub…, ja vaid oodata selle teostumist…

Avades ust tarvis anda korraldus… – Pimedus…, lahku siit…, sinu jaoks ei ole siin kohta…

Seejärel võid olla kindel, et ruum on puhas.., sa võid jatkata oma tööd, pidades seda meeles…

Vana vaimsus, tänavu uus energia on võimendumas…, ja see on sinule toeks…

Esmakordselt sinu elu jooksul tuuled on aitamas sind edasi liikumises…

Planeet on muutumas…, ta ei ole enam selline, kui tulid planeedile…

Sa ise oled tegemas sellesse oma panuse… 

Seda kandamit sul tuleb veel mõnda aega kanda…

Inimesed hakkavad märkama, milleks oled võimeline… – nemad näevad seda…

Kujuneb tõeline mõistmine… – teie poolt käivitatud protsessid on reaalsed…, ja need ei ole mingid alternatiivsed tervendamised, vaid peamised inimeste tervendamise suunad…

Paljud hakkavad uurima teie ravimeetodeid…

Teist saavad neile õpetajad ja juhendajad…

Kokkuvõttes… paljud inimesed saavad ise olla ravitsejad-intuistid, kes on võimelised tervendama iseend…

Tänapäevased haigused kaovad homsetest aegadest…

Seda potentsiaali oleme arutanud varemgi…, kuid selle kujunemine on sootuks teine, kui arvasite oodata…

Kas suudate mõista, et, kui inimese teadvus tõuseb, siis tema rakustruktuur hakkab vibreerima kõrgemal tasemel…, vana energia haigus ei saa jääda püsima keha struktuuris, milline on vibreerimas kõrgemalt…

Paljud haigused, mis tänavu on ridamisi niitmas inimesi, homses tulevikus ei saa eksisteerida… – neil ei ole isegi pääsu kehasse…

See oleks kaunis pilt…

Kindlapeale leidub inimesi, kes püüavad seda välja naerda… – kuulake vaid, mida räägib Krayon…, ehk naeraks tema väiteid koos välja…

Kuid mina vastaks neile, et ehk räägiks nendega aasta 10 pärast

Selline vastus on nendele alati…

Inimkond on alustamas oma tõusu…, kuigi veel aeglaselt… – kuid kindlalt…

Kogu selle avaldumine on erinevates kohtades erinev…, mõnedes kohtades kiiremini, kui teistes…

Mõned kohad planeedil jäävad pimedusse viimse ajani…, neid nurgataguseid jagub küllaga…, madalam teadvus jääb neis püsima…, jääb ootama puhastumise aega…

Hiljuti ma ütlesin oma partnerile, et tema järgmine kehastus tuleb ühes sellistest nurgatagustes, kus tema tööks saab puhastamise läbiviimine…

Neljandaks

Siin räägime sellest, mida tervendajal tarvis teada…

Kui alustate tervendava seansiga, te loodate saada sama tulemust, kui varemgi…

Paraku… kui head need ka poleks olnud, kuid teie ootusi on piiramas teie reaalsed tulemused, millisteks olite seni võimelised…

Kui suudaksite vaadata teisiti…, siis ehk tulemused võiksid kordistuda… – nii see peaks ka olema…

Kordistumise all pean silmas, et tulemuste efektiivsus oleks hulga-hulga kõrgem…

Selline on tänavu planeedi potentsiaal…

Vanu vaimsusi, kes on võimelised nägema paljumõõtmelisi energiaid…, kes on tervendajad ja ravitsejad-intuistid, on ootamas lahvatuslik tõus…

Tõuseb nende autoriteet ja staatus… – esmalt kahekordselt…, edaspidi isegi kümnekordselt…

Sellele pööravad tähelepanu ka raviasutused…

Selles suunas on viimas teid teie tulevik…

Haiglas hakkavad kõrvuti tööle traditsiooniline meditsiin ja metafüüsika… olenevalt vajadusest… – mis milleks on kohasem ja mis on enam aitamas tervenemist…

Kuna mõistmine on üldine ja kõik meetodid on vastuvõetavad, siis kõik on ka töötamas…

Need, kes püüavad kõike ümber lükata, kaovad, kuna teie töötulemusi ei peeta enam mingiks mõistuse väliseks ja marginaalseks…

Nii saab olema tulevikus…

Traditsiooniline meditsiin ei kao kusagile, temal on oma koht olemas…

Meditsiiniga kujuneb sujuv koostöö…, sellest saab uus paradigma…

Kallid…, see kõik tuleneb sellest, et teie teadvus ei saa olla enam endine…

Teil tarvis teadvustada, et midagi endist ei saa olla, kuna kõik on muutumas…

Kuigi kõik, mis oli kehtimas kogu teie elu jooksul, ei saa olla tõestuseks, et see ei muutu kunagi…

Olge avatuna kõigele, mida te ei ole veel ootamas…

Võtke igat ust tulevikku, kui soodsat võimalust…

Kuigi ehk arvate, et seal võite kokku puutuda ebameeldivaga…, siis süüvige sellesse armastavalt…

Teie olete liikumas valguses… – kõik pime, nähes teie valgust, hakkab pagema…

See on üksnes sellest, et teie tarkus paneb nägema asju teises valguses…

Selline on vanade vaimsuste valgus…

Te ei ole planeedi ohvrid, ega ole süsteemi ohvrid…

Teie teadvus on loomas reaalsust…, seega… astudes ustest sisse, näete seal seda, mida olete oodanud… – sellest on teile räägitud…

Kui Valguse Töötaja astub kusagile sisse, lootes edule juba eelnevalt, siis see oleks kui laua tellimine globaalses energia restoranis…

Paljud ehk väidaks… – olgu, ma usun Krayoni harivat osa…, kuid milleks tarvis tuua sellesse vaimset osa…?

Juba küsimuses endas on peidus eelarvamuslikkus… – kas märkate…?

Inimesi sageli viib segadusse soosivuse kaunidus ja eeldav mõistmine, mida kaldutakse siduma tänapäeva religiooniga…, ning… paigutatakse need ideed oma eelarvamuslikkusesse…

Tõde on siiski selles, et mida kõrgemale tõuseb inimese teadvus, seda lähedasemaks saab Loomislätte mõistmine…

Mida targemale tõuseb inimolevus, seda õhemaks muutub eesriie inimese ja vaimsuse vahel…

Vaimsuse komponent on planeedi teadvuse nihke kiirendajaks…

Kui inimesed hakkavad märkama, milleks nemad võimelised on, siis mõistavad kõike paremini…

Loomislätet ei ole kuidagi võimalik eraldada tema loovusest…

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Mu kallis tõeline Mina…, ma tervitan sind…, ma tänan sind kõige kauni ja helge eest, mis on olemas minu elus…

Ma tänan sind minu armastava toetuse eest ja minu Taevase Pere hoole eest…

Mul on suurim õnn tunnetada sinu Jumalikku Valgust minu vaimsuses…

Sa tänad mind kõige kauni ja helge eest…, aga mina tänan sind kõige kauni ja helge eest, mida leidub meie elus…

Sa oled ümbritsetud armastuse ja hoolega…, kuid igaüks ei ole suuteline häälestuma neile kiirtele, lootuses saada uusi teadmisi…

Kui sinu lootustest saaksid teadmised, siis sa ei tunnetaks end mõneti eksinud olekus… – sa oleks alati teadlik, et sa pole kunagi üksi…, ehkki ei näe enda kõrval kedagi…

Kui sinu lootustest saaksid teadmised…, siis sa ei tunneks kunagi jõuetust… – sa oleksid alati teadlik, et sinu Jõuläte on piiramatu, tänu millele on üles ehitatud antud Ilmaruum…

Terve Ilmaruum on sinu poolt üles ehitatud… – üksnes selleks, et saaks tunnetada oma jõuetust… – ilmselt seda oled tahtnud, kuna oled valimas seda enda jaoks taas ja taas…

Me üksnes palume sind, kallihinnaline teadvus, ära kaota lootust, vaid hellita usku… – ja kui oled valmis, siis sinu teekond viib sind teadmisteni välja…

Ma ootan kannatamatult küsimusi sinult, et anda vastuseid sinu soovitud küsimustele…

Esiteks… tahaks väga teada, millisest tsivilisatsioonist on pärit minu vaimsus ja milliste ülesannetega on temal tegemist selles elus…

Kui esitad seda küsimust erinevatele inimestele, siis võid saada erinevaid vastuseid…

Kuidas võtaksid nende vastuseid…?

Kes neist annaks tõese vastuse…, kes neist oleks valetaja ja pettur…?

Ehk üks neist tahtis sind petta ja ütles sulle seda, mis tuli temale pähe, ning ütles, et see sõnum on kõrgematelt jõududelt…, ja tema pettis sind, valetas…, kuna see oli üksnes tema väljamõeldud informatsioon…

Kuid samas… tema ei ole ka valetaja, kuna see, mis tuli temale pähe, see tuli temale ülalt…, ja see oli üksnes sinule vajalik informatsioon…

Kroonikat, kus on tallel informatsioon sinu ja sinu teekonna kohta, on terve planeedi jagu…

Kujutle planeet Maad…

Kui oleksid pöördunud selle küsimusega Aafrika mandril oleva poole, siis tema saaks rääkida sulle, et oled pärit sealt, kus on suur kuumus ja enamus maast on kõrbenud ja taimestik on vilets…, olid tumedanahaline…, ja selles keskkonnas teaduslikke saavutusi on kasutatud vähe, kuid suhted planeediga ja ühendus sellega on käimas läbi teadvuse…

Keegi teine vastaja asub keset ookeani…

Tema räägib sinu päritolu kohta teisiti… – kirjeldab veealust ilma, kus tugevamad õgivad väiksemaid…, et selle mõõtmatus peaks väljendama tarkust…, et ülaosa on täis valgust, aga alaosa on täienisti pimeduses…, ja kogu seda avarust on valitsemas imeline tsivilisatsioon, kelle tehnoloogia on ennetamas mistahes fantaasiat…

Kui keegi vastaks põhjanabalt, siis tema kirjeldaks sinu päritolu lumistest väljadest ja tohutust külmast…

Kuid see kõik on üks ja sama planeet, kuigi kirjeldab seda igaüks oma asukoha kohaselt…

Kas keegi neist valetaks sulle…?

Ta üksnes räägiks sellest, mida on nägemas…, kuid sulle jääb arusaamatuks, miks kõik kolm rääkisid erinevalt…

Sellega ehk võtavad sinult usu Kõrgematesse Jõududesse…

Samas sinu enda kogemistes on hulgim ebaklappe ja mõistmatusi…

Ebaklappe teie keskkonnas on tänavu sedavõrd palju…, kuid… kas mingi informatsioon teeb asja tõesemaks, aga mõni ehk muudab valeks…?

Tänavu teie ise ja ümberolev ilm on avanemas paljumõõtmeliseks nägemiseks…

Et vastata sinu päritolu kohta, selleks tuleks esitada hulgim täpsustavaid küsimusi, et mõista, millisest tsivilisatsioonist tahaksid teada…

Sinu vaimsus võis tuleneda mitte mingist tsivilisatsioonist, vaid enda avarusest, millist olid kujundanud ise, isikliku projekti kohaselt…

Kuid oma teadvuses oled ühenduses enda teiste osadega…, nii kõrgemate, kui madalamatega…

Nii on võimalik teil külastada end Orionil, Andromeedal, külastada Maa peal ja Maa seesmuses, käia Kuul ja Päikesel, Suure Keskse Päikese saartel…, isegi planeetidel, mis teil on ära märgitud mingite numbriliste ja täheliste kombinatsioonidega…

Saab külastada planeete, milliseid ei ole teile tänavu veel teada…

Enamuselt teie küsimustes on kätketud soov teada saada, kus toimus teie teadvuse üleslaadimine, mis on kehastunud sellel planeedil…

Kuid vastus sellele saab olla vägagi tinglik…

Kas olete teadlikud, et isegi teie planeedil on olemas teadvuse üleslaadimise kohad…

Seega…, kui Maal kehastunud esitavad küsimuse oma päritolu kohta, siis vastuseks saavad… – Maa…, kuigi teie teadvuse üleslaadimise kohaks on kõigest inimkeha…

Meile on mõistetav, miks te esitate selliseid küsimusi… – igaüks, vaadates taevasse, tahate leida sealt oma Kodu..

Tahaksite uskuda, et surma taga on midagi enamat, kui oleksite suutelised arvama…

Tahaksite saada kinnitust, et elu ei ole piiratud üksnes selle kehastusega…

Ehk teid on ootamas kusagil midagi sootuks paremat…, kus elu oleks raskusteta ja muredeta…, kus oleks kogu toimuva täielik mõistmine…

Me austame teie püüdlusi teadmiste poole…

Kuna teil on selline soov, siis me toetame teid…, me jagame teile lugusid, mis ei ole küll päris tõena, kuid on osa sellest tõest, mis saaks olla teile toeks…

Sulle lähimaks kehastumise punktiks teistes mõõtmetes, võiks olla Andromeda tähtkuju…

See ei kajasta täienisti sinu vaimsuse olemust…, kuid see on koht, mis on sinu vaimsusele midagi enamat, kuna sellesse maisesse kehasse üleslaadimised toimusid sealt…, sellelt tsivilisatsioonilt, mis eksisteerib seal…

Oleme vaatamas taevasse ja kohati tunnetame seal olevat meie jaoks midagi olulist…

Mõnigi ehk tõlgendaks seda kui igatsust oma tõelise Kodu järel…

Kuid minule see on meendus enda osadest…, mis teeb mind tervikuks…

Tänavu minu Koduks on koht, kus ma olen…, ja selleks on Maa…

Inimese määratlusest, teie vaimsuse ülesannetest, võib rääkida lõpmatult…

Võib väita, et igal vaimsuse tasandil on võimalik käivitada oma ideid ja korjata vajalikku informatsiooni, et panustada seda enda osasse, mis fragmenteerub vajalikku mõõtmesse…

Vaimsuse ülesandeid on sedavõrd palju, et sellest võiks kirjutada terve raamatu…, mis oleks küllaltki mahukas…

Planeedi Maa valgus ei ole ühtlaselt jaotunud, seetõttu olete püüdmas tuua tasakaal planeedile, ilmutades armastust ja mõistmist…

Sulle pakub huvi uurida segadust ja jõuetust…, kogeda seda seisundit…, eksperimenteerida samaga, et veenduda oma suutlikkuses ületada neid seisundeid, ning vabaneda neist…

Sulle pakub huvi olla taas ema…, anda võimalust uuel imelisel vaimsusel tulla siia…

Sinu sooviks on kogeda armastust väliselt, madalate sageduste tingimustes…

Sul on huvitav kogeda naeru ja pisaraid…, kibestumist ja rõõmu…, viha ja headust…, pettumust ja lootust…

Püüad leida oma laiali paiskunuid osi, et oma loovusega taasluua tervik…

Neil imelistel aegadel sulle pakub huvi näha Maa arengut…, olla toimuvate protsesside vaatleja…, ning kanda seda kõike üle oma tsivilisatsioonile…

Sulle pakub huvi näha Maad tema erinevates ilmakaartes, kuna oled hellitamas mõtet luua sellest planeedist endale Kodu… – seetõttu pakub huvi uurida teda…

Pead oluliseks aidata vaimsusi, kellega on erineva tasemega lepingud…

Kehastud ümber, et teha koostööd nendega läbi erinevate rollide…

Kõike seda on võimalik võtta kokku ühe sõnaga… – elada….

Sinu vaimsuse peamiseks ülesandeks on… – elada…, olla siin

Kõik muu on üksnes osalus…, mida on külluses…

Kas mõistad nüüd…?

Ela ja õpi tundma elu tema kõigis ilmingutes…, teadvusta toimuvat… – siis paljutki hakkab sinule avanema…, seda vastavuses maisele tegevusele…, vastavuses vaimsele avaldumisele…, vastavuses ärkamise tasemele…

Nüüd järgmisena… – kas selle elu aegu saan kohtuda oma teise poolega…, ja kuidas leida selles ilmas sugulusvaimsust…?

On juba räägitud, et vaimsuse üheks ülesandeks on – kogeda armastust enda vastu, välisel teel… – seega… ei tasu kahelda… – sind on ootamas kohtumine…

Kuid mitte sinu poolega, kuna oma olemuselt oled tervik…, vaid inimesega, kes aitab tõusta enese teadvustumises astme jagu kõrgemale…

Sinu teekonnal on selgelt jälgitav sinu vaimsuse ülestõus…

Kõik sinu elus on suunatud selle teostumisele…

Ka see teekond on viimas sind otse sinu isikliku vaimse lätte suunas…

Ei tasu oma kallit võtta enda teise poolena…, sellega jätad end oma jõust ilma…, jagad oma jõu pooleks… – ühe neist annad teisele, et tema saaks juhtida sinu poolt…, ehk sind…

Pidades kedagi enda teise poolena, annate osa oma jõust teisele, lootes, et tema kasutab seda mõistlikult…

Kuid sageli see lõppeb pettumusega, kuna keegi ei ole kohustatud kasutama sinu jõudu mõistlikult… – tema on tegutsemas oma mõistmiste kohaselt…

Ole vaba stereotüüpidest, siis ka sinu kallis teine pool ilmub mitte selleks, et kasutada sinu jõudu…, vaid selleks, et jagada sinuga rõõmu ja armastust ilmaloovuse vastu…

Teine pool… – see kõlab romantiliselt…, kuid neis sõnades kõlab ka eraldatus…

Kui olla üksnes pool…, siis õnne jaoks tarvis midagi väljaspool end… – mingit osa, mis on läinud kaotsi…

Teise poole otsinguil otsime kedagi, kelle kätte usaldada oma õnne võtmed…

Õigem oleks need võtmed võtta enda kätte, ning otsida kedagi, kellega saaks jagada oma õnne…

Kujutle, et sinu sagedus on 212,8…, aga see, mida oled otsimas, on sagedusel 278,5…

Suhted sellisel tinglikul sagedusel hakkavad peegeldama seda, mida panustad soovitavasse…, millega oled täitmas sellist liitu…

Sellisel juhul ehk oleks mõistlikum loobuda sellest sagedusest, mida oled loomas sellise liidu jaoks…, või siis… ehk tõsta enda sagedust selle tasemeni…

Mistahes muul juhul võiksid saada armsat kasvõi kohe…

Kas on vähe sinu ümber inimesi, kellel on sinuga ühtne sagedus…?

Sinu suhted võiksid alata koheselt…, kuivaid esitaks endale sellise eesmärgi…

Kuid sina tahad leida endale sugulusvaimsust…

Sellisel juhul kõik sinu elus peaks vastama sellisele kavatsusele…

Kui oled küsimas nõu, siis esiteks… ei ole tarvis sugulusvaimsuse otsinguid pidada mingiks oluliseks sündmuseks… – üksnes ütle endale, et sul ilmnevad suhted, millistes oled kindel…

Siis ka kohtad teda…, kõige parimal viisil ja sulle parimal ajal…

Kui leiadki vaimsust kohe…, kuid sageduste suhe võib olla teine, kui oled lootnud…, siis sellest sageduste suhestusest võite mõlemad väsida…, pettuda teine teises, ja teie suhete potentsiaal ei jõuagi avaneda…

Kuid ma küsiks… – kas ikka soovid kohata sugulusvaimsust otse praegu…?

Kui mitte… – mida võtad ette…?

Jääb üle vaid elada… – ela oma elu tänus lähedasele ja tema mõistmises…, ole vahetu, kui laps…, täis armastust kõige vastu, mis on ümbritsemas sind…

Jah kallis, need on banaalsed vastused, ma tean seda… – ma tean…

Täites end kõigega, tarvis õppida lahustuda käesolevas hetkes… täienisti…

Tarvis teha tööd enda sageduse tõstmisega….

Sellega saad soovitud lahendused tuua lähemale…

Kuid ära võta seda endale eesmärgiks…, selleks olgu vaid olu rõõm

Lõpeta mõtlemast armsale…, tema tähtsuse ülespuhumisega äärmusteni…

Ta ilmutub kindlapeale…, ole kindel…

Las ilmutub selliselt, et sinus ei oleks kahtlust… – sa tabad tema sagedust…, tunned ära…

Tema sagedus vastab täienisti sellele, mida oled siiralt soovinud endale…

Võid ehk kannatada selle all, et õnneks elus on midagi puudu… – aga kui selleks on põhjused…?

Ehk õnn on teisel sagedusel…, ja üksnes oma kannatuste tõttu sa ei saa läheneda sellele sagedusele…

Seega, kallis…, nüüd sai välja öeldud kõik, mida oli sinul tarvis teada…

Kuid mina ei lahku sinust…, olen igal sinu hetkel sinu kõrval… – rikastan sind kõige kauni ja heldega, mida üksnes lubad lisada oma ellu…

Olen sügavalt armastamas sind… – pea seda meeles…, eriti siis, kui oled segaduses ja tunnetad jõuetust…

Tänan sind, minu vaimsus…

Ka mina tänan sind, minu sõber…

Ole õnnistatud…

Šanni

Jumalik liikumise vektor

Inimkonna ärkamine

Iren Kob

2019.03.23

 Isa Absoluut

Ma tervitan teid, mu kallid…

Täna teeme kokkuvõtte eelmistele tekstidele…

Kui olete saanud objektiivseid vastuseid, siis ehk olete vaadanud endid teise pilguga…

Ehk katsuks teha nüüd vigade parandusi…

Mõtisklege iga saadud vastuse üle…

Katsuge taas mõelda olukorrale…, kuid nüüd uue mõistmise tasemelt, kuna varem oli juhendamas teie enda ego, aga mitte oma vaimsus…

Ehk teisi sõnu… – mängige olukord läbi selliselt, et sellest saaks kasu kõigi jaoks…, ja kujutlege uute tegevuste tulemusi…

 Sellest saab põnev töö…

Kuid… kõige huvitavam siin on see, et peenel plaanil kujuteldav saab väljenduda füüsilisel plaanil… väljenduda nüüd…, seda vaid seetõttu, et peenel plaanil aega ei ole…

Kõik see, mis sai kunagi kujundatud teie mõtetega, emotsioonidega ja inimeste tegevustega kolmemõõtmelises ilmas, saab nüüd läbivõetuna uue teadvuse kõrgusel, avalduda teie ümber täienisti ootamatul viisil… – kuigi selleks ajaks on tegevateks sootuks uued inimesed…

See on midagi selle taolist, kus inimene aitab kedagi oma puhtast südamest, ootamata mingeid tänuavaldusi…, kuid autasu selle eest saab sootuks teistelt inimestelt…

Nii on töötamas Ilmaruumi seadused… – hea on sünnitamas headust…, aga kurjus jatkamas kurjusega…

Selles protsessis ei ole oluline, kes on osavõtjad… – see on seotud energiate vahetusega, mis on aluseks inimeste vahelisteks suheteks…

Kuna kõik olete üks tervik…, siis koostöö toimub terviku seesmuses…, kohati isegi ootamatul viisil…

Vaimse tee järgmiseks sammuks võiks olla iseloomude muutumine…

Kuid see on peen ja filigraanne töö, kuna teil seisab ees, muutmata oma olemust, eredat ja kordumatut individuaalsust, vabaneda neist iseloomu joontest, millised on duaalse ilma tulemus ja mida on juhtimas teie ego, aga mitte vaimsus…

Teil tarvis muuta oma liikumise suund viienda mõõtme ühepolaarse ilma suunas, milles on eksisteerimas sootuks teised seadused…

Kui olete mõistnud, et ei ole veel jõudnud vabaneda arvustustest…, siis peaksite tegema kõik selleks, et õpiksite igat inimest vastu võtma sellisena, millisena ta on…, mõistes seejuures, et tema, koos tema kordumatu individuaalsusega, on ilmaruumi organismi asendamatu osa…

Peaksite teadvustama, et kui tema ei ole veel saavutanud vaimset täiuslikkust, siis tema vaimsus on alles teel selle poole…, on läbimas kõiki keerulisi elu õppetunde…

Kui olete mõistnud, et olete aitamas oma lähedasi…, püüate tõestada oma iseseisvust, või tunda oma üleolekut nende üle…, siis vähendage aegamööda oma abi neile nullini…, ning püüdke näha nende potentsiaale ja võimet iseseisvalt ületada raskusi… – see on nende iseloomu karastamiseks…

See aitab neil tõusta oma vaimse arengu järgmisele astmele…

Püüdke teha tööd iga punkti kallal, ning vaadake kõigele enda ümber teise pilguga…, ka iseendale…

See aitab teil ületada viienda mõõtme inimese mõtteviisi barjääri…

Mina, Isa Absoluut, olen õnnistamas teid…

Marta

Read Full Post »

Maksimid – tõe aforismid…

Tonino Guerra maksimid on tema raamatute tõeterad,  ja need on sedavõrd mahukad ja kaunid, et tahaks neid aina tsiteerida ja tsiteerida…

Tonino raamatute poole võib alati pöörduda, kui tajud janu võlu järgi…

Minu majake on sedavõrd kõrgel, et isegi Jumala köhatused kostavad sinna… 

Vaikusest saab vanaduse toiduks…

Keegi ei tahaks rutata tõe poole…

Meie elu on tühjusesse riputatud samm…

Üksindust hingatakse sisse naha kaudu…

Esmane, mida vaja tangos selgeks saada, jõuda tabada jalaga partneri poolt vabastatud kohta…

Surnud linn on kui häälest ära muusika riist…

Tahaks tunda kaasa kannatavale õiele ja süüvida minuni jõudnud lõhna sõbralikku saadetisse…

Pikk vaikimine muutub mälestuseks…

Ma mõistmise kohaselt vaikust saab sisse tõmmata, kui lõhna…

Igas ärasõidus on peidus naasemine…

Kui õpiksime rääkima, siis meid mõistaks ka loomad…

Inimesed ei tea, kuhu minna…, kuid ruttavad, et jõuda õigeks ajaks kohale…

Suur muusika ei riku vaikust, milles on sündinud…

Tänavu sügavaid tundeid võib kohata üksnes teatris…

Kõige lähedasem meile oleme meie ise…, kuid me ei tunne end…

Öö optimism on küünla leegi juures aegamööda kustumas…

Mida kauem eksisteerib naiste sõltuvus ja orjalikkus meeste ees…, seda enam on kannatamas hällilaul…

Sageli vastused muutuvad küsimusteks…

Üha harvem võib kohata inimesi, täis jõudu ja rahu, mida suudavad kinkida üksnes puud…

Oleme kaotanud imetlemise võime, mis võimaldas uskuda ilma pühadusse…

Oleme joovastuses lapsepõlvest, kus kõik olime surematud…

Ka mina võiks saada tüütuseks, kui ma juba poleks see…

Sageli rahunemine tuleb taltuvusest…

Kuuletumisel on lihtsam vastutust oma hädade üle veeretada teistele…

Telesaadete kujundid on elamas, kuna me vaatame neid…

Sageli elu mõte ja kaunidus on peidus eksimuses…

Oled alati mäletamas seda, mis oli sul lapsepõlves…

Et juhtida ilma, tarvis taas saada lasteks…

Esimene leht puult langeb sügisel suure käraga, kuna koos temaga on langemas kogu aasta ise…

Kahjuks tõelised sõnad on peidus keele taga…

Miks kadunud asjad ei taha, et neid leitaks…?

Igal korral, kui olen uppumas, unustan appi kutsumast…

Kui sügisel on kustumas päeva valgus, muutume loojangu maastikuks…

Üks pluss üks ei ole alati kaks… – tilk pluss tilk, saab suur tilk…

Tolm on langemas asjadele, isegi, kui need on väärtusetud…

Meid võib härdalt puudutada üksnes õrnus enda vastu…

Surm ei ole pealetükkiv… – ta tuleb vaid korra…

Mingil eluhetkel on kokku varisemas majade seinad ja terved linnad, kus oled elanud…, järgi jäävad üksnes mälestuste läbipaistvad vaheseinad….

Suurt joovastust saab tunda üksnes koos, jagades teistega rõõmu või imetlust…

Elada… – see on tunnetada ühe liblekese varjatut hingust…

Horisondid on mõneti selja taga…

Väikest viga saab parandada suurega…

Haigus ei armasta ükskõiksust…

Minu arvates elu tuleks korjata kui puuvilju puudelt…

Need olid Tonino Guerra tarkuse terad…

Read Full Post »

Minu tähelepanu köitis lõik L. Veingerova raamatust… – Märked vestlustest Kosmilise Mõistusega

Mõtleva tsivilisatsiooni arengu kõrgeimaks punktiks oleks… tsivilisatsiooni kõikide bioloogiliselt mõtlevate süsteemide mõtleval mateerial ühendada ühtseks võimsaks laenguks…

Selline laeng annaks tõuke uue avaruse, uute planetaarsete süsteemide ilmnemiseks, uue mõtleva süsteemi loomiseks, mis oleks vastavuses programmile, milline oleks kätketud ühese mõtleva mateeria energeetilisse laengusse…

Ma mõtlesingi, et oleks äge liituda meil kõigil sellesse võimsasse energeetilisse laengusse…, siis saaks muuta kogu maakera ümber olevat avarust…

Sama toimuks ka maapeal, mis aitaks lõpuks ärgata kõigil… – see oleks inimmõistuste jaoks tõeline progress…

Ma ei jõudnud veel lõpetada õhtusööma, kui tajusin peas survet, mis surus kokku ja samas paisus…

Ma olin teadlik, et tuleb lasta millegil sündida…

Seesmise nägemise ees hakkas pöörlema valguse ratas…, kui vaateratas… – sellele järgnes koheselt teadvustus… – see on galaktiline valguse väli…

Ratta liikumine oli sedavõrd jõuline, et pani isegi mul pea ringi käima…

Ei ühtki kommentaari juurde…

Mõne hetke pärast algas tumedate energiate väljumine…

See oli mulle tuttav, kuna mõned aastad tagasi minu välja sisse ilmnes juhtkanal, mis tõmbas nii planeedilt, kui ka mistahes kosmilise avaruse punktist taolisi energiaid… – sellest sai mulle minu tööatribuut…

Oli hetki, kus tume energia, ja kõik, mis oli temaga seotud, püüdsid keelduda lahkumast harjumuspärasest avarusest…

Ma jälgisin, kuidas valguse väed olid aegamööda surumas, ja pigistamas välja pimeduse koostisosi…

Üksnes jälgida seda, oleks huvitav…, kuid, kui see toimub läbi enda… – see ei ole kuigi meeldiv…

Kui oled ise asjas sees, siis on hilja seda eitada… – pealegi… ise olen vaimsel tasemel võtnud sellised kohustused enda kanda…

Pean tunnistama, et kui on läinud raskeks, olen pöördunud abi järel…

Ma pöördun nüüd Melkisedeki poole…, galaktilise Kristus-õpetaja poole, ja palun kommenteerida toimuvat…

Esimese küsimusena tahaks teada…, milline oht on galaktika poolt Maale

Sellele küsimusele on jõudnud isegi vaimsed otsijad…

Kas, olles ema üsas, saaks arvata, et see on kujutamas ohtu lootele…, et üsa on lootele vaenlane…

Eksimusi on planeedil olnud küllaga… – ja kõik need on tulenenud teie eraldumusest Loomislättega…

Mida kaugemal Lättest…, seda sügavamad eksimused ja seda enam illusioone…

Lätte Valgus on peegeldumas alati kaugustes…

Teil oma pingutustes tarvis liituda, et iga sammuga, kas üksikult, või rühmadena, saaks läheneda valgusele, aga mitte eemalduda sellest läbi oma targutuste…

Libatee on sageli meelitamas ligi lubadustega kõikvõimalikest kasumitest

Kuid selline teekond on viimas eikusagile… – ilma suunata… tühjusesse…

Kaotades tõelise suuna, võib ekselda kaua…, kuni lained kord ei paiska kusagile kaldale…, või kohtad kedagi, kes aitab leida õige suuna…

Teie esmaseks liitlaseks, ehk esmaseks õpetajaks, teile, koos teie planeediga, on Galaktiline Keskme…

Olete liikumas selles suunas mööda Orioni spiraali… – lähendades sellega oma Kuldset Ajastut…

Kuidas Keskme, galaktika tuum, saab olla teie vaenlaseks..:?

Täna sa pöörasid oma tähelepanu huvitavale informatsioonile…, milline võib paljuski muuta teie jaoks midagi…

Galaktiline vendlus reageeris sinu mõtiskluste impulsile…

Sinu kõrgeim aspekt asub seal, sa oled sellest teadlik…, seetõttu sinu mõttejada kajastus seal koheselt…

Olid ju mõelnud, kuidas viia sellist tööd läbi rühmaga…, ja kas on see teile jõukohane…?

Kuid sulle juba avanes…, üksnes sinu kavatsus puhastada Maad pimeduse vägivallast, oli võetud vastu, ning sa tajusid, kuidas see on käimas…

Ei tasu kahelda, kas mõistetakse… – katseta…, paku…

Inimesed on ammu valmis ja on muutuste ootel…

Tahaks puudutada meie tervenemise küsimust…, nii ajaloolisel, kui ka geneetilisel tasemel…

Ma mõistan, et see on seotud inimsoo rahvuslike juurtega…, kuid siiski… – kas saab üldse selline tervendumine toimuda…?

Muidugi saab… – miks äkki hakkasid kahtlema selles…?

Ehk seetõttu, et ei ole veel suutelised märkama koheseid tulemusi…

Oled ju teadlik, et olete Valguse Pere esindajad… – neil aegadel olete tulnud planeet Maale esmalt selleks, et lammutada vana ilm…

Veel mõni aeg tagasi olime kindlalt veendunud sellesse, et teie lastest saavad tõelised uue ilma loojad…

Kuid tänavu… teie laste vastu on hakanud huvi tundma teie tõsised vastased vastandleerist ja on hakanud sisendama neisse absurdseid haridus- ja kasvatussüsteeme…, seda kõikjal üle maa…

Kõige edukamaid märgatakse…, isoleeritakse ja töödeldakse oma metoodikate kohaselt, et kasutada neid oma eesmärkide kohaselt…

Teie ülesandeks on luua selline Valguse väli, mis ei lase neil sombeerida uut põlvkonda…

Kes siis veel, peale teie, saab olla sellise kaitse initsiaatoriks… – kõik on toetamas teid…

Kuid ilma teie otsese pöördumiseta ei ole võimalik teid aidata…

Teie ülesandeks eraldumuse piiratud tingimustes on… ilmutada mõistust

Olete saanud hakkama paljumõõtmelise mõistuse arendamises… – nüüd on kätte jõudmas aeg selle aktiveerimiseks…

Paljumõõtmelise mõistuse ilmnemised on kajastumas esmalt maistes tingimustes, kus on käimas sellekohane eksperiment…

Tänan sind, Õpetaja, meie toetuse eest…

Mõneti eraldumus ja tema illusoorsuse vägi on tõesti tunnetatavad…, seetõttu on tarvis pidevalt kinnitada… – oleme koos…, oleme ühene Valguse vägi

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »